Aker Solutions leier arealer av Moss Næringspark Jeløy. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

- Søknaden er ikke god nok

- Tiltaket kan påvirke sikkerhet og framkommelighet i farvannet, skriver havnesjefen. I går behandlet Moss kommune søknaden fra Moss Næringspark om å utvide arealene sine i Mossesundet.

 

Det var tidlig i november at søknaden dumpet ned hos Fylkesmannen i Østfold. Moss Næringspark Jeløy ANS (tidligere Jeløy Strandpark), som eier store deler av området på Jeløy-siden av Mossesundet, ønsker seg større arealer og vil utvide utover i sundet. For å kunne gjøre det, er første skritt å dekke til forurenset sjøbunn ved å fylle ut med steinmasser.

Det er nettopp det Rambøll nå har søkt om på vegne av Moss Næringspark Jeløy og eier Pål Georg Gundersen. Han ønsker nemlig å utvide med 68 mål, eller omtrent ti fotballbaner, ut i sundet. Første skritt er å få kommunens ja til å dumpe omtrent 660.000 m³ med steinmasser over et område på cirka 115.000 kvadratmeter utenfor deres eksisterende område. Dette skal dumpes til det er åtte meter fritt vann igjen over massene (ved normal vannstand).

 

Bekymret for sikkerheten

Fylkesmannen satte høringsfristen til 19. desember, og det har kommet flere høringsuttalelser. Blant annet er Moss Havn KF bekymret for «sikkerhet og framkommelighet i farvannet». Havnesjef Reidar Hansen mener søknaden er mangelfull:

«Å redusere seilingsdybde til -8,0 meter i et område som har anløp av noen av verdens største kabelskip, og der det i neste byggetrinn skal fylles helt opp over vannlinjen uten mulighet for alternativ kaiplass over mange år før nye kaier er etablert, framstår i søknaden ikke som et tema som er tenkt på», skriver han.

Havnesjefen påpeker videre at det virker som om industrien selv, blant annet Aker Solutions, ikke har vært med i søknadsprosessen.

Pressesjef i Aker Solutions, Anne Cecilie Lund-Andersen, sier at de er positive til en eventuell utvidelse og oppgradering av havneanlegget og mener det vil sikre arbeidsplasser og trygge anløp ved anlegget. Hun påpeker imidlertid at lasteoperasjonene deres kan bli dyrere dersom de mister noe av dybden i vannet og grunneier ikke iverksetter «tiltak som kompenserer for dette».

 

Omregulering eller omskriving

I rådmannens forslag foran gårsdagens møte utkrystalliserte det seg, på bakgrunn av uttalelsen fra Moss Havn, to mulige løsninger: Enten en omregulering av området, eller en omskriving av søknaden slik at den sikrer at sikkerhet og framkommelighet i farvannet ikke endres fra dagens tilstand.

- Søknaden er ikke god nok slik den framstår i dag, sa utvalgsleder Sverre Høstmark (H) foran behandlingen i miljø-, teknikk- og samferdselsutvalget i går ettermiddag.

Han understreket likevel at kommunen er positiv til initiativet, men ønsket ikke å spå utfallet av møtet før saken var avgjort etter at Moss Dagblad gikk i trykken i går.

- Men jeg tror vi går inn for rådmannens forslag, sa han.