sjøsiden: Slik kan Sjøsiden i Moss bli seende ut. I bystyremøtet 15. mai foreslår Eirik Tveiten (Rødt) at spørsmålet om Sjøsiden Moss AS oversendes til Fellesnemnda for «nye» Moss, og at nemnda deretter bør legge opp til en prosess for å trekke Moss ut av prosjektet. ILLUSTRASJON: DARK ARKITEKTER OG VISMO

Sjøslag i Moss

– Når Moss kommune involverer seg tungt i selskapet Sjøsiden Moss AS, så er det for å sikre inntekter på eiendomsspekulasjon. Kommunen bør heller satse på sosial boligbygging, mener Eirik Tveiten (Rødt).

Av Paul Norberg

Han fyrer løs mot prosjektet Sjøsiden, der Moss kommune og Bane Nor Eiendom er sammen på eiersiden.

Til Fellesnemnda

Rødt ønsker å sende saken over til behandling i Fellesnemnda for Moss og Rygge. Primært for at Fellesnemnda skal legge opp til en prosess for å trekke Moss ut av Sjøsiden Moss AS.

– Nye Moss kommune bør legge opp til en bred innbyggerinvolvering for å sikre et vedtak som er i tråd med innbyggernes ønsker. Innbyggerne må få si sitt om de ønsker en gigantutbygging med luksusboliger og forretningslokaler, eller om det skal satses på å dekke opp for en sosial boligbygging, slik at vi unngår en forslumming i andre deler av Moss, sier Eirik Tveiten. Som misliker at Arbeiderpartiet og Høyre er samstemte om utbygging av Sjøsiden, på det Tveiten mener er på Bane Nors premisser.

Moss kommunes ansvar

– Vi har for lenge siden inngått en avtale med Bane Nor om en videre utvikling av havneområdet i Moss. Selskapet Sjøsiden Moss AS er etablert for å forvalte dette området. Bystyret skal ta stilling til noen justeringer av denne avtalen, og det står selvfølgelig Moss kommune fritt å gjøre de nødvendige vedtakene, svarer Mosseordfører Hanne Tollerud.

Ryggeordfører Inger-Lise Skartlien er leder i Fellesnemnda, og hun forteller at Sjøsiden AS blir satt på sakskartet til høsten.

– Men da som en orienteringssak til nemndas medlemmer, sier hun.

Justeringen av avtalen mellom Moss kommune og Bane Nor Eiendom innebærer at betydelige områder frigjøres, noe som gir Sjøsiden opsjon på langt større arealer enn det som var avtalt i den opprinnelige avtalen. Fristen for å benytte seg av opsjonene vil gjelde fram til fem år etter at jernbanevirksomheten ved dagens togstasjon er opphørt.

– Tidligst i 2026

Bengt Olimb er daglig leder i MK Eiendom og styremedlem i Sjøsiden Moss AS. Han understreker at selskapet Sjøsiden ennå ikke eier noen arealer i Moss.

– Selskapet har opsjon på å kunne overta arealer i havneområdet i Værlebukta, og store arealer i området der det nye togsporet og togstasjonen skal plasseres.

– Hva skjer med Moss havn hvis Sjøsiden skal bygge boliger og næringsbygg der havneanlegget ligger i dag?

– Moss havn er allerede i dag på jakt etter nye administrasjonslokaler. Det kan jo også bli aktuelt å drive havna med et fortettet areal, hvor hovedtyngden flyttes lenger mot Kleberget. Men dette er på ingen måte klargjort ennå. Det er langt fram til at Sjøsiden kan bli bygd. Jernbanetraseen skal stå ferdig i 2024, og Bane Nor har varslet at det er behov for minst to år for å klargjøre alle områdene etter at stasjonen er tatt i bruk. Det betyr at spaden ikke kan bli satt i jorda før i 2026, sier Bengt Olimb.

Knutepunkt

Sjøsiden-utbyggingen er viktig del av Bane Nors knutepunktutvikling. Bane Nors mål er å utvikle bolig- og næringsbygg i nærheten av jernbanestasjoner.

– Det er Bane Nor, og ikke de politiske myndigheter i Moss som styrer utviklingen. Nå må vi sikre at bystyret omsider får begge hendene på rattet i denne saken, sier Eirik Tveiten.

Konsernsjef Petter Eiken i Bane Nor Eiendom var ikke tilgjengelig for kommentar før denne artikkelen ble publisert.