Saksøker staten

Han er leder i Bedre Byutvikling Moss (BBM), og ønsker å få stanset arbeidet med den jernbanetraseen som er valgt gjennom Moss.

– Flere feil

Det er advokat Tine Larsen fra advokatfirmaet DSA as i Oslo som har sendt stevningen til Moss tingrett, på vegne av BBM.

– Advokaten går grundig gjennom de mange saksbehandlingsfeilene som er begått, og tar for seg prosessen, slik den er blitt politisk behandlet siden 1993. Vi har klaget feilene inn for fylkesmannen, men har ikke fått gjennomslag. Siden det er fylkesmannen som er siste klageinstans, må en rettslig stevning rettes mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Jonathan Parker.

– Vil BBM be om at arbeidet med dobbeltsporet stanses inntil tingretten har behandlet stevningen?

– Nei. Jeg regner med at denne saken vil komme opp for tingretten innen seks-sju måneder. Får vi medhold, må Bane NOR pakke sammen, og alt arbeid blir stanset. Vi har tid til å vente på en rettslig avgjørelse, sier Parker.

Han viser til det rettslige begrepet « ... ikke fjerntliggende mulighet for et annet resultat».

– Dette innebærer at hvis retten mener at det er en mulighet for at en, eller flere, av saksbehandlingsfeilene kan ha ført til et annet resultat når det gjelder reguleringsplanen for dobbeltsporet, så vil vi vinne fram, sier Jonathan Parker.

BBM har startet en pengeinnsamling for å kunne gjennomføre rettssaken, og trenger minst 150.000 kroner for å føre saken for Moss tingrett. Og ytterligere 150.000 hvis tingrettsdommen blir anket videre i rettssystemet.

– Vi er ikke i mål med pengeinnsamlingen, men vi har fått garantier som sikrer behandling i Moss tingrett. Vinner vi, og får dekket saksomkostningene, vil bidragsytere få tilbakebetalt sin andel av pengene hvis de ber om det etter avsluttet sak, sier Parker.

– Ingen frykt

– Jeg vil bli svært overrasket hvis BBM får rettslig medhold, sier prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane NOR. Han påpeker at spørsmål om saksbehandlingsfeil er blitt fremmet fra BBMs side tidligere, og blitt avvist av fylkesmannen.

Jeg frykter ikke at vi blir nødt til å stanse arbeidet med dobbeltsporet gjennom Moss. Vi er på solid og trygg grunn når det gjelder den grundige behandlingen som reguleringsplanen er blitt gjenstand for, sier Rasmussen.

På vegne av det saksøkte departementet sier statssekretær Lars Jacob Hiim:

«Det er kommunen og fylkesmannen som har fattet vedtak om reguleringsplan for nytt dobbeltspor. ... Departementet tar til etterretning at Bedre Byutvikling Moss nå har tatt ut søksmål. Departementet vil vurdere stevningen og kommentere denne i vårt tilsvar til tingretten.»

paul.norberg@dagsavisen.no