- Vi kan regne med at Moss kommune vil kvitte seg med 60-70 årsverk, sier Hilde Torgersen og Frank Bergflødt. FOTO: PAUL NORBERG

Regner med 150 oppsigelser

- Moss kommune er i ferd med å rasere helse og omsorgssektoren. Nå skal mer enn 40 årsverk bort i tjenestetilbudet til funksjonshemmede.

l Rådmann Bente Hedum: Ingen kommentar

I tillegg skal det fjernes rundt 25 årsverk i andre deler av helse- og omsorgssektoren. Styreleder Hilde Torgersen og hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt i Fagforbundet fortviler. De vet at tjenestetilbudet blir sterkt svekket, og mener at styringsflertallet i Moss kommune har sluttet å drive politikk.

- Det ser ut til at de har overlatt den politiske styringen til rådmannen, og de gjemmer seg nå bak rådmannens forslag til budsjett. De tør ikke ta den politiske styringen, for da må de innse at det de driver med innenfor helsesektoren er en rasering, sier en opprørt Hilde Torgersen.

 

BEKREFTER IKKE

Rådmann Bente Hedum vil ikke bekrefte tallene fra Fagforbundet.

- Vi jobber nå hardt, sammen med de tillitsvalgte, for å kvalitetssikre alle elementer. Det gjelder kompetanse, ansiennitet og funksjoner. Det er et mål å få vikarer over i faste stillinger, slik at vi får færrest mulig oppsigelser, og vi forsøker å finne ut av det kommende vikarbehovet.

- Men er tallene fra Fagforbundet realistiske?

- Ingen kommentar.

- Når vil effektene av oppsigelsesprosessen komme?

- Det er sannsynlig at oppsigelsene blir sendt ut med virkning fra 1. februar neste år. Og det er i alles interesse at prosessen får effekt så snart som mulig. For da kan vi unngå en forverring av økonomien, som igjen kan føre til nye runder med kutt, sier Bente Hedum.

 

MENNESKER

De tillitsvalgte, virksomhetslederne og kommunalsjefer innen helsesektoren går fra møte til møte. Hele tida i diskusjoner om økonomi, tall og statistikker.

- Det snakkes om store millionbeløp, antall årsverk, og hvor mye det er mulig å spare inn. Men dette dreier seg om mennesker. Fra Fagforbundets side er vi opptatt av medlemmenes ve og vel. I den andre enden er det enkeltmenneskene som rammes: Pasienter på sykehjem, funksjonshemmede, de som har behov for hjemmehjelpstjenester og pårørende til alle dem som rammes. Når administrasjon og politikere snakker om omstillinger og effektivitet, er det faktisk mennesker det handler om; mennesker som kommer til å få svekket tilbud, selv om tjenestene er lovpålagt.

 

150 OPPSIGELSER

- Vet dere hvor mange som vil bli sagt opp?

- På bakgrunn av alle de møtene vi har hatt, ligger det an til at 20 prosent av årsverkene i tilbudet til funksjonshemmede skal bort. I dag er det 250 årsverk her. Hvis vi gir et forsiktig anslag, forsvinner mer enn 40 årsverk. Siden det er mange som har deltidsstillinger, kan dette dreie seg om 80-90 personer. De resterende nedbemanningene vil komme på de to sykehjemmene som eies av kommunen og i hjemmebaserte tjenester. Det vil trolig bli 20-25 årsverk. Totalt vil Moss kommune kvitte seg med 60-70 årsverk i løpet av 2015. Antall personer som rammes kommer an på hvilken stillingsbrøk de enkelte har. Men det er realistisk å gange antall årsverk med 2,5. Hvis 60 årsverk skal bort, vil 150 ansatte bli sagt opp, sier Frank Bergflødt.

De tillitsvalgte forteller at kommunen opprinnelig tok sikte på å sette i gang oppsigelsesprosessen rett før jul.

- Men det er en grense for hva slags «julegaver» en arbeidsgiver skal gi sine ansatte, sier Torgersen.

- Etter den sist oppsatte tidsplanen skal prosessen nå starte i uke 2 i 2015. Vi har gjort det klart at dette vil bli et tøft løp. Arbeidsmiljøloven stiller klare krav til saklighet ved oppsigelser, og vi tar sikte på å bistå hvert enkelt medlem som blir rammet. Vi har løpende kontakt med juristene i Fagforbundet sentralt. Hvis saklighetsprinsippet ser ut til å bli avveket, vil vi kreve at de oppsagte blir stående i jobben inntil en eventuell dom er falt. Saker som blir trukket inn for rettsvesenet vil ta sin tid, og det er tvilsomt om kommunen vil få særlig økonomisk effekt av en oppsigelsesprosess i 2015, sier de to tillitsvalgte.