Rygge Frp er uenig med både SV og rådmannen om eiendomsskatten og prislappen på eiendomsskatten. Her fra rådmannens budsjettframleggelse tidligere i høst. FOTO: KENNETH STENSRUD

På kollisjonskurs

Rygge Frp er på kollisjonskurs med SV om nivået på eiendomsskatt, og med administrasjonen om prisnivået på sykehjemstjenester. Frp mener 10-15 kommunale stillinger kan spares inn.

Gruppeleder Jon Aga i Rygge SV vil ha eiendomsskatten opp til 4,0 promille, mens Erik Szkutak i Frp vil beholde nivået på 2,9 promille. Gapet mellom de to forslagene innebærer cirka 15 millioner kroner. Rådmannen foreslår 3,2 promille, noe som sannsynligvis blir vedtatt med stemmene til Høyre og Arbeiderpartiet.

Striden om eiendomsskatt har utgangspunkt i trange økonomiske rammer, men de to partiene har ulikt syn på hvordan dette skal løses. Ryggeheimen og situasjonen i helse og omsorgssektoren står sentralt i uenighetene om Rygge-budsjettet for 2015.Fire færre korttidsplasser

- Vi går mot rådmannens budsjettforslag om å redusere antall korttidsplasser på Ryggeheimen, sier Jon Aga.

Han ser at utfordringene står i kø for kommunen, men mener at en del av budsjettforslagene til rådmannen går i feil retning.

Rådmannen vil legge ned fire dobbeltrom som ble opprettet i inneværende år, og gjøre dem om til enkeltrom igjen. Det betyr at det blir fire færre korttidsplasser. Dette er ment å bli dekket opp ved å bygge om Eldresenteret, slik at antall plasser etter hvert skal bli like mange som i dag.

- Det er ikke akseptabelt, mener Jon Aga, og fortsetter: - Vi kan ikke nedlegge disse korttidsplassene før en eventuell ombygging av Eldresenteret er klar. Behovet for disse plassene er allerede høyt, og dette tilbudet kan derfor ikke svekkes. Rygge SV vil stemme mot dette forslaget.

Partiet er svært opptatt av at forebyggende tilbud til barn og unge må prioriteres høyere.

- Ved Nav Rygge er det registrert omkring 100 ungdommer i alderen 18-25 år. Mange av dem har psykiske problemer og flere er rusavhengige. De står ofte uten fullført skolegang og har vanskeligheter med å skaffe seg jobb. Dette er ungdom som lett vil møte veggen i mer voksen alder, og det er god økonomi å jobbe forebyggende med dem, mener Aga, og fortsetter:

- Regjeringen sier i sitt budsjettforslag at tilskuddene til helsetjenesten for barn og unge skal øke. Men rådmannen har ikke innarbeidet dette i sitt forslag. Det samme gjelder regjeringens økning av midler til styrking av arbeidet med rus- og psykiatriutfordringene i kommunene.

Rygge SV vil til å foreslå en økning i eiendomsskatten til fire promille for å løfte opp disse tjenestene. For ikke å ramme de som er dårligst stilt økonomisk, vil de ha et bunnfradrag på 200.000 kroner. Aga mener en slik økning vil øke de kommunale inntektene med cirka 7, 5 millioner kroner. Han innser at både Rygge og flere andre Østfold-kommuner har svak økonomi, og at de må prioritere hardt. Men mener at dette skyldes at dagens regjering fører Norge i feil retning.

- De rike blir rikere, og kommunene som skal levere viktige tjenester blir fattigere.

 

10-15 stillinger

Erik Szkutak er enig i at kommunepolitikerne har trange, økonomiske rammer å forholde seg til. Men er likevel helt på kollisjonskurs med Rygge SV angående eiendomsskatten.

- Dette er en usosial skatt som særlig rammer dem som har dårligst råd. Vi ønsker ikke eiendomsskatt i det hele tatt, men kommer til å fremme et eget forslag om 2,9 promille. Det innebærer en reduksjon på 7,5 millioner kroner, sier Frp-politikeren.

Szkutak mener at alternativet til å øke eiendomsskatten er å finne ut hvordan kommunen skal effektivisere driften; både i administrasjonen og i helsesektoren.

- På årsbasis koster en sykehjemsplass 100.000 kroner mindre i Vestby enn i Rygge. Vi bør se hvordan Vestby greier dette. Vi kjøper også noen plasser på Granås sykehjem i Ås. Disse koster rundt 700.000 kroner, mens i Rygge er prisen i nærheten av en million. Dette tyder på at det er et stort innsparingspotensial i kommunen vår. Jeg er også sikker på at vi uten problemer kan skjære ned 10-15 stillinger i kommunen.

- I hvilke sektorer da?

- Det kan jeg ikke si på stående fot. Vi må tilfelle ha en utredning internt. Men utgangspunktet bør være en mer effektiv organisasjon med færre ansatte, sier Szkutak.

 

RIKTIGE TALL?

Kommunalsjef Siri Bekkevold i Rygge kommune kjenner seg ikke igjen i beløpene for sykehjemsplasser. Hun forteller at døgnprisen i Rygge er 2.135 kroner, mens tilsvarende beløp er 2.128 kroner på Granås. Det tilsvarer årspriser på henholdsvis 779.000 og 776.000 kroner.

- Det kan være noen forskjeller i hva som ligger i prisberegningene, men vi bruker Granås blant annet fordi prisnivået er ganske likt. Målet er at vi skal være selvforsynte når det gjelder sykehjemsplasser, og dette går inn i vårt «Prosjekt levekår», som er en stor satsing for å gi gode tjenester til brukerne, samtidig som vi skal satse på høy effektivitet, sier Siri Bekkevold.