Kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug har gjennom sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet spurt om kommunen får mer ansvar med tilsyn av fastlegeordningen. FOTO: ELISABETH SKOVLY

Kan få mer tilsynsansvar

FASTLEGER: - Vi lurer nå på om vi får mer tilsynsansvar for fastlegeordningen, som i dag ligger hos Fylkesmannen. Det har vi bedt om å få klarhet i.

Det sier kommuneoverlege i Moss kommune, Lise Wangberg Storhaug. For i går gikk høringsfristen ut for Bent Høies forslag til reservasjonsrett, og her ligger også forslag til å endre hvordan tilsynet med fastlegeordningen praktiseres.

Per i dag er det fylkesmannen som er øverste ansvarlige tilsynsmyndighet for at kommunen fyller sine plikter. Men i høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet går det fram at kommunen kan få større ansvar.

I sitt høringssvar skriver Moss kommune blant annet: «Endringen gjør ansvarsfordelingen mellom fastlege, kommune og tilsynsmyndigheten uklar. Det etterlyses en klargjøring av tilsynsmyndighetens/Fylkesmannens rolle dersom kommunen blir tillagt økte tilsynsoppgaver».

 

- Vi ville gi tilbakemelding til departementet om at vi opplever de nye endringene som ganske omfattende, sier kommuneoverlegen.

Nå ønsker hun altså at departementet gjør ansvarsfordelingen klarere, slik at alle vet hva de har ansvaret for.

- Vi har jo per i dag et stort ansvar for fastlegeordningen, og skal følge opp at pasientene får god kvalitet på tjenestene. Vi er fornøyd med ordningen slik den fungere i dag, og har tett kontakt med fastlegene, sier Storhaug.

 

Usikkert merarbeid

Om det blir endringer i tilsynsordningen, påpeker Moss kommune at det ikke går fram om endringen gir merarbeid for kommunene.

- Vi vil tydeliggjøre at det er en ending fra dagens ordning, og vi lurer da på om det gjør noe med hvordan vi gjør det nå. Det står ingenting i høringsnotatet om det vil bli merarbeid for kommunen med ny ordning. Om det er det, må det komme tydelig fram, påpeker kommuneoverlegen.

Nå håper hun departementet i klartekst forteller hvem som har ansvar.

- Om det blir oss, så tar vi selvfølgelig på oss de oppgavene, sier hun.

Hvor mye større ressursbruken blir til økt tilsyn, sier hun det er vanskelig vurdere før forskriften kommer.

 

Enig i abortforskriften

Når det gjelder selve endringen i abortforskriften støtter Moss kommune departementets forslag til endringer.

Forslaget innebærer kort fortalt at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet hvor kvinnen begjærer abort, og ei heller legge ved skriftlig henvisning.

- Vi har ingen innvendinger mot disse forslagene til endring, sier Storhaug.

elisabeth.skovly@dagsavisen.no