Annonse
AVVIK: Råde sykehjem er et av sykehjemmene Fylkesmannen har funnet avvik i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring. De er allerede i gang med å lukke avviket.

Fire sykehjem får ernæringssmekk

– Manglende systemer innebærer en risiko for at pasienter kan være underernærte uten at dette fanges opp, fastslår assisterende fylkeslege i Østfold, Maren Heldahl.

Annonse
Lokale nyheter

– Vi vet at eldre er særlig utsatt for å utvikle underernæring og at dette kan få alvorlige konsekvenser. Det øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, gir redusert livskvalitet og økt dødelighet, sier Heldahl.

Systemmangler

Gjennom nylige tilsyn ved det privat Norlandia Orkerød sykehjem i Moss og ved Råde sykehjem, har det blitt avdekket mangler i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring hos pasientene. Mot slutten av fjoråret ble det også funnet lignende avvik ved Tingvoll sykehjem i Sarpsborg og Marker bo- og servicesenter.

– Det er alvorlig at sykehjemmene ikke har tilstrekkelige systemer som sikrer forsvarlig ernæringsarbeid, fortsetter Heldahl.

Ved Marker, Råde og Tingvoll ble det konkludert med at sykehjemmene ikke sikrer systematisk oppfølging av pasienter som står i fare for å bli underernærte.

Følges opp

Ved Orkerød sykehjem ble det avdekket avvik i den tverrfaglige oppfølgingen av pasientene, samt at journalene er uoversiktlige og ikke alltid inneholder relevante og nødvendige opplysninger.

– Det er viktig å presisere at vi ikke har avdekket underernærte pasienter på disse sykehjemmene som ikke blir fanget opp, men manglende systemer innebærer en risiko for at pasienter kan være underernærte – uten at dette fanges opp, sier Heldahl.

Sykehjemmene har nå fått pålegg om å legge en plan for lukking av avvikene.

– I tillegg til oppfølging av de enkelte sykehjemmene, bruker vi også våre ulike arenaer til å videreformidle funnene til andre sykehjem, slik at disse også kan lære av dette, sier Heldahl.

- Tar avvikene på alvor

Virk­som­­hetsleder Kirsten Piil ved Råde sykehjem sier de er godt i gang med å bedre rutinene.

– Vi tar alle avvik seriøst. Vi er helt trygge på at ingen av beboerne går sultne, men vi mangler litt på den systematiske oppfølgingen. Det skal vi jobbe videre med utover høsten, sier hun.

Også ved Orkerød sykehjem jobbes det med å skjerpe rutinene.

– Vi har styrket internkontrollen, og fått på plass et tettere samarbeid med kommuneoverlegen. Avvik er selvsagt alvorlig, men ikke bare negativt. Det hjelper oss også til å bli bedre og gi best mulig kvalitet på tjenestene til brukerne, sier virksomhetsleder Sissel Ruud-Hansen.

Annonse