– En bløff fra fortiden

Leserinnlegg signert sivilarkitekt Jonathan Parker.

I dagens avis hevder prosjektlederen for Bane NOR at en langtunnel med stasjon (under Moss sentrum) er utredet både før og etter oppstart av detaljprosjekteringen. Dette må være mot bedre viten!

Både Moss Kommune og Bane Nor har bekreftet skriftlig at de ikke har noe annen utredning enn den fra 1993. Der anbefales en stasjon i fjell under Bjerget (alt 2A) på lik linje med vedtatte løsning.

Rasmussen bekrefter at bystyret den gang oppfattet alternativ 2b med stasjon ved havna som best oppnåelig sammenlignet med de billigste alternativene uten tunnel. 

I etterkant av bystyrets vedtak i 1999 har byen opplevd følgende endringer:

▪ Nedlegging av papirproduksjon og omregulering av Petersontomta (som er tilnærmet like stort som nåværende sentrum) til sentrumsformål med høy utnyttelsesgrad. Reguleringen innebærer at sentrumskjernen flyttes enda lengre fra stasjonen i vedtatt planen og mye nærmere alt 2A med stasjon i fjell under Bjerget.
▪ Planlagt flytting av fergeleie til havneområdet. (Nå utsatt i uoverskuelig tid).
▪ Omfattende byutvikling på tidligere fergeleie og havneområder. (avhengig av eventuell flytting av fergeleie).
▪ Endret trase for rv 19 med utkjøring ved Rådhusbrua og mulighet for at stamveien og eventuelt jernbanen kan forbindes med en kryssing av Oslofjord til E18 og vestfoldbanen via Horten. Dette innebærer nedleggelse av fergeleiet i Moss. Den opprinnelige traseen, som ble vedtatt i samordnet plan i 1999, sørget for en direkte forbindelse mellom vedtatt stasjon, havna, fergeleie og E6 ved Årvoll. Endret trase gjør at disse elementenes forbindelse til Rv 19 og kommunens vegnett er blitt uklart. I tillegg hindrer foreslått jernbanekulvert den planlagte gjennomføringen av Rv 19. Vedtatt stasjonsplassering med elendige grunnforhold hindrer mulighet for en skånsom, kort og effektiv baneforbindelse mellom Moss og Skoppum stasjon dersom Oslofjordkryssingen fullføres med både vei og bane.
▪ Endrede banetekniske krav knyttet til Stortingets krav til Intercityutbygging og økt transport av gods på bane.
▪ Planlagt utfylling av 80 mål ved Moss havn i et forfengt håp om å sikre dens overlevelse etter 2024. Plassering av en stasjon inntil et stort areal med lav tetthet med boliger og arbeidsplasser er ikke i tråd med de Rikspolitiske retningslinjene for knutepunktutvikling.
▪ KU fra 1993 handlet kun om strekningen fra Sandbukta og med endepunkt Moss Havn. Traseen er nå fra Sandbukta til Såstad i Rygge.
▪ NSBs motforestillinger til en underjordisk stasjon er senere forduftet etter ferdigstillelse av Holmestrand stasjon i fjell november 2016.
▪ Ny kunnskap om skadeomfanget av tiltaket. Som eksempel nevnes at konsekvensutredningen fra 1993 forutså at tiltaket skulle koste kr 407 millioner kroner og innebar riving av 22 hus på et mindre område ved Kransen og Værlegata. Det er nå påvist at kostnadene kan beløpe seg til mellom 8 og 10 milliarder kroner og rivingen er utvidet til minst 200 eiendom på et areal på minst 160 dekar.

Ingen av disse endringene her medført en oppgrading av Alternativ 2A med stasjonslokaliseringen under Bjerget og Langtunnel videre til Såstad.

Bane Nor har kun utarbeidet en grovskisse som viser en stasjon i leiremassene under Skoggata! Vurderingen, utført i  2013, viste tydelig at Skoggata var en uaktuell plassering, men ble fremstilt som om dette var grunnen til å utelukke utredningskravene som ble stilt for en stasjon i fjell under Basartaket/Myra!  Selve stasjonen er tekstet med ”forslag Basartaket” både på snitt og plan!

Illustrasjonen skulle vise at en stasjon i fjell under Bjerget var umulig, men handlet om en stasjon i gjørmen under Skogata!

Bane Nor benekter fortsatt at det er mulig å plassere en 1000 meter lang stasjon i fjell under sentrum, men ARKITEKTteam as har viste en plassering i fjell under Bjerget/Myra  som bygger på Bane Nors egne boreresultater. Selskapet Norske Bane as har laget et tilsvarende forslag.

Mossebefolkningens krav om en alternativ utredning i dag kan ikke avvises med 17 år gamle sitater fra klagebehandlingen i 2000!