dissensdom: Borgarting lagmannsrett har kommet fram til at advokat Even Rønvik må betale nær 750.000 kroner i erstatning til Eivind Åkerland, for å dekke sistnevntes økonomiske krav for opphengning av julebelysning i Varnaveien gjennom fire år. Dommen var ikke enstemmig, og Rønvik vurderer å anke den.

Advokat Rønvik må betale for julelys i Varnaveien

Som styreleder i avviklingsselskapet til Visit Moss, hadde advokat Even Rønvik ansvar for den ubetalte julebelysningen i Varnaveien i perioden 2011–2014. Det mener flertallet i Borgarting lagmannsrett, og dømte han til å betale både erstatning og til å dekke motpartens advokathonorarer.

Av Paul Norberg

Dette vil beløpe seg til et sted rundt 1,6-1,7 millioner kroner.

– Jeg ønsker ikke å kommentere utfallet i Borgarting lagmannsrett, men det er klart at denne dommen ikke er rettskraftig ennå, sier advokat Even Rønvik til Dagsavisen Østfold.

Han henviser til sin advokat Espen Ostling for eventuelle ytterligere kommentarer. Men Ostling har også gjort seg utilgjengelig for kommentarer.

Til nettstedet Rett 24 uttaler imidlertid Even Rønvik: «Jeg er meget skuffet over utfallet, etter den klare tingrettsdommen. Hvis det er noen mulighet for å få den videre, så vil det være tema». Even Rønvik har selv hatt møterett for Høyesterett gjennom mange år.

750.000 kroner

Det var Eivind Åkerland som utførte arbeidet med å sette opp julegatebelysningen i Varnaveien i fire år, fra 2011 til 2014. Flere kilometer med  lyslenker ble hengt opp hvert av de fire årene, og det ble flott julepynt i Varnaveien-området. Eivind Åkerland fikk stadig beskjed om at betalingen for arbeidet måtte utsettes, men utførte likevel de samme arbeidsoppgavene hvert år. Han oppfattet at oppdragsgiveren hele tida var Visit Moss.

Ut fra dokumentasjon i form av e-poster og flere vitneforklaringer, kom retten fram til at det var Visit Moss som hadde ansvaret som oppdragsgiver.

Mens Even Rønvik påberopte seg at det var gårdeierne i Varnaveien som var rett adressat for kravet fra Åkerland. Han avviste derfor kravet fra Åkerland, som var på nær 750.000 kroner. Siden Visit Moss ble oppløst  i 2015, er det styreleder i avviklingsselskapet som er blitt stående som ansvarlig leder og advokat.

I dommen fra Borgarting heter det at « ... Rønviks uaktsomme avvisning av Åkerlands krav medførte et økonomisk tap for Åkerland på 748.083 kroner». Retten slår også fast at det foreligger årsakssammenheng mellom Åkerlands tap og Rønviks uaktsomme handling. «Hvis Rønvik hadde opptrådt aktsomt og godkjent Eivind Åkerlands krav, ville kravet blitt behandlet på lik linje med de andre fordringer som var prøvd, godkjent og ført opp på kreditorlisten 26. februar 2015.»

Frifunnet først

Eivind Åkerland ble i Fredrikstad tingrett dømt til å betale betaler 250.000 til dekning av sakskostnader til Even Rønvik. Tingrettsdommen ble anket til lagmannsretten. Nå er det advokat Rønvik som må betale både erstatningssum og motpartens advokathonorar. Med to mot en stemme har Borgarting lagmannsrett avvist tingrettsdommen. Alle de tre dommerne var samstemte i « ... at avviklingsstyret v/Rønvik ikke utviste den aktsomheten som kan forventes av et avviklingsstyre».