Kan bosette 56 flyktninger i Moss i 2021

Moss kommune har kapasitet til å bosette 56 flyktninger i 2021. Det er 14 flere enn det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt om. Niklas Eriksen (Frp) stilte forslag i hovedutvalg for Kultur, aktivitet og inkludering om ikke å ta i mot noen flyktninger i 2021, men fikk kun sin egen stemme for dette forslaget.

Niklas Eriksen stilte Fremskrittspartiets tradisjonelle førjulsforslag om at Moss kommune ikke skal ta imot noen flyktninger i 2021. Han mente at kommunens økonomi er så skral at det ikke vil være bærekraftig å bruke penger på å ta i mot flere flyktninger neste år. Han spurte hvordan dette skulle dekkes inn.
Utvalgsleder Øivind Tandberg-Hanssen (SV) repliserte med å fortelle at kommunedirektøren allerede har lagt inn dette i neste års budsjettforslag.

Frps alenegang

Motstanden mot å bosette flyktninger ble også i år en alenegang for Frp. Alle de øvrige partiene stemte for kommunedirektørens forslag. Dette går i første rekke ut på å støtte IMDis anmodning om å bosette 42 flyktninger, hvorav minst to plasser forbeholdes enslige mindreårige.
Men kommunedirektøren melder at Moss kommune har kapasitet til å bosette inntil 56 flyktninger i 2021, der minst seks plasser skal forbeholdes enslige mindreårige.
Vedtaket om å kunne ta imot flere flyktninger neste år, er i tråd med ordfører Hanne Tolleruds uttalelser i september i år. Da kommenterte hun den alvorlige situasjonen i Morialeiren i Hellas, og kritiserte regjeringens beslutning om kun ta imot 50 flyktninger til Norge fra denne leiren.
– Som medmennesker er vi forpliktet til å hjelpe folk i den ytterste nød. Vi er klare til å ta imot flere Moria-flyktninger, sa mosseordføreren den gang.

– Menneskelig kapital

Niklas Eriksen argumenterte med kommunens dårlige økonomi for å begrunne standpunktet om ikke å ta imot noen flyktninger i 2021.
Det fikk Astrid Eliassen (H) til å reagere:
– Det blir en veldig forflatning av debatten hvis vi går i den fellen at kapital kun skal dreie seg om økonomisk kapital. Dette dreier seg om menneskelig, kulturell og emosjonell kapital. De tingene som gjør oss til mennesker som lever godt sammen og som ønsker å hjelpe.
Astrid Eliassen fikk ros av Marita Toverud (Rødt), som understreket nødvendigheten av å se på de menneskelige verdiene som flyktninger bærer med seg, i stedet for kun å fokusere på de økonomiske kostnadene.

Lave 2020-tall

I inneværende år budsjetterte Moss kommune med bosetning av 50 flyktninger, inkludert to enslige mindreårige. På grunn av koronapandemien er det kommet færre flyktninger til Norge i år, og i september ble tallet justert ned til 32 bosettingsplasser.
Hittil i 2020 har Moss kommune bosatt 25 personer fra følgende land: Syria (20 hvorav en enslig mindreårig), Iran (2), Irak (1), Kina (1), og en som er statsløs. Det er fortsatt usikkert om de resterende sju bosettingsplassene vil bli benyttet, fordi prognosene for flere ankomster er ytterligere redusert.
I 2020 mottar Moss kommune integreringstilskudd for 380 personer. 145 av dem fikk opphold i 2016. Integreringstilskuddet har varighet i fem år. I 2021 vil Moss kommune derfor ikke få slikt tilskudd for de 145 som ble bosatt i 2016.