Dette skjedde på økonomikonferansen

I dag pågikk det en økonomisk konferanse med formannskapet i samfunnssalen. Målet med samlingen var å komme opp med løsninger og forslag til kutt i kommunebudsjettet, som viser helrøde tall.

– Dette er ikke et normalt formannskapsmøte, men en økonomikonferanse, sier ordfører Hanne Tollerud innledningsvis. 

Les også: Nå skal sparekniven fram

Ønsker dialog 

– Vi må håndtere dette sammen. Tiden er nå inne for å brette opp ermene og komme til løsninger, fortsetter Tollerud.

Planen for dagens møte var å orientere om koronasituasjonen og dets økonomiske ettervirkninger, historien om utviklingen av det økonomiske utfordringsbildet fra 2019 til 2021, den økonomiske statusen for øyeblikket, og den økonomiske planen fra 2021 til 2024. 

I tillegg ble en rekke områder med potensial for sparing belyst. 

Rådmann Hans Reidar Ness poengterer at kommunesammenslåingen har vært krevende. Tidligere Rygge og Moss kommune hadde balanserte budsjetter. Nå, etter sammenslåingen, er tallene helrøde:

– Vi har ikke hatt en grunnleggende forståelse for hvordan kommuneøkonomien har endt opp i så røde tall, vedgår rådmannen.  

Les også: Galopperende underskudd i nye Moss kommunes første år

Utfordrende i 2019

Da kommunebudsjettet 2020 ble lagt fram i slutten av 2019, forelå det allerede en rekke problemer:

– Vi manglet driftsresultater å sammenlikne med. Den nye kommunen er en helt ny organisasjon, og nye koststeder eksisterte ikke i 2019. Det er også ulike praksiser i de to tidligere kommunene som nå er én, utdyper Ness.

Underskuddet ble i 2019 anslått til omtrent 70 millioner kroner. Merforbruket gjaldt i all hovedsak følgende tjenesteområder: Helse- og omsorgstjenester, NAV og barnevern. 

Dette ble dekket med engangsmidler som tidligere års overskudd, pensjonsområdet (premieavvik, premiefond og egenkapitaltilskudd), midlertidige tiltak og høy skatteinngang. 

Rådmannen understreker også at det allerede i 2019 var et utfordrende økonomisk bilde. Dette ble forverret av den pågående koronakrisen. 

Les også: Planlegger kutt for å sikre økonomien

Kommunesammenslåingen

TIl sammen beregner rådmannen at 34 millioner kroner i ekstra utgifter kan knyttes til kommunesammenslåingen.

Dette kan fordeles på: Nye administrative stillinger (10 millioner kroner), økte leiekostnader (4 millioner kroner), nye IT-lisenser (4 millioner kroner), økt rammestyring (3 millioner kroner), harmonisering av avgifter (5 millioner kroner) og lønnsharmonisering innad i den nye kommunen (8 millioner kroner).

– Det tar tid – og er kostbart – å slå sammen to kommuner. Vi må bruke 2020 på å lære og finne oss selv, sier Ness. 

Store tall

I 2020 er det sannsynlig at 69 millioner kroner i skatteinntekter forsvinner.

Merforbruket i 2020 vil beløpe seg til 107 millioner kroner. Og det er varslet ytterligere utgifter på 72 millioner kroner gjennom året. 

I verste fall kan underskuddet ende på 260 millioner kroner. 

– Det må kuttes, men dette skal vi klare å håndtere, konstaterer Ness.

Les også: Moss styrer mot et underskudd på 110 millioner i år

Usikkerhet

Det er mye usikkerhet knyttet til de langsiktige konsekvensene av korona, og hva som eventuelt kompenseres gjennom statsbudsjettet.

– Utfordringen kan bli mindre eller større, men vi planlegger for "worst case scenario", sier rådmannen. 

Statsbudsjettet offentliggjøres 7. oktober. Da kommer det mer helhetlig informasjon om krisepakkenes størrelse fra nasjonalt hold. 

Helse

En del skal endres innenfor helse. 81 prosent av utgiftene tilknyttet helse er lønninger. Dette betyr ikke først og fremst at det skal kuttes, men omstilling og effektivisering er nødvendig. 

Det er identifisert eventuelle besparelser på 37 millioner kroner i 2021, 42 millioner kroner i 2022 og 43 millioner kroner i 2023. Dette innebærer da tiltak som både kan gi snarlige og langsiktige effekter. 

Overtidsbetalinger og vikarinnhenting er store utgiftsposter. Derfor skal bemanningsplanene endres og et "vikarpool" opprettes. Implementering av velferdsteknologi kommer til å være et satsingsområde. 

– Man trenger ikke alltid vikarer når en ansatt er syk. Overtidsbetalinger også en post hvor det kan spares mye. Det skal egentlig ikke være nødvendig med overtid, understreker Eli Thomassen, kommunalsjef for helse og mestring.

Thomassen nevner også at det kommer til å satses på et bedret sosialt miljø på arbeidsplassene innenfor helse i kommunen: 

– Det psykososiale er veldig viktig, avslutter hun. 

Oppveskt og utdanning 

Det er identifisert eventuelle besparelser på 19 millioner kroner i 2021, 27 millioner kroner i 2022 og 34 millioner kroner i 2023. Dette innebærer da tiltak som både kan gi snarlige og langsiktige effekter. 

Her skal det satses på mer helhetlig samhandling. Man skal også digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser, og forbedre rutiner. 

Det skal, som innenfor helse, omorganiseres – og vikarer skal heller rekrutteres internt fremfor eksternt. I tillegg skal eksisterende avtaler gjennomgås og vurderes. 

Staben 

Det er identifisert eventuelle besparelser på 8 millioner kroner i 2021, 9 millioner kroner i 2022 og 10 millioner kroner i 2023. Dette innebærer da tiltak som både kan gi snarlige og langsiktige effekter. 

Når det gjelder staben som sådan, vil nedleggelse av stillinger som kan effektiviseres gjennom endrede arbeidsprosesser, vektlegges. Målet med dette er å redusere lønnskostnadene.

Dessuten skal rutiner, lisenser og IKT-utstyr gjennomgås. Dermed kan driftskostnadene reduseres ytterligere. 

– Asker, Sarpsborg og Skien er kommuner vi kan hente inspirasjon fra. Men jeg er ikke interessert i å lage et budsjett etter andre kommuner. Det har vært vanlig generelt i Norge. Vi vil ha eierskap til budsjettet, avslutter rådmannen.