Dette ønsker regjeringen å bruke penger på i Moss

Milliardsatsing på jernbanen, flere statlige arbeidsplasser og en redningspakke til to lokale kulturaktører.

Onsdag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Det inneholder en rekke tiltak som berører Moss.

Her er noen av de viktigste bevilgningene:

Jernbane

Dobbeltsporet gjennom Moss:
Regjeringen foreslår 5,9 milliarder kroner til InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til dobbeltsporet gjennom Moss og togparkering (hensetting) syd for Moss.

Nytt signalsystem (ERTMS):
Regjeringen foreslår totalt 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av et nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Kultur

Mer penger til Galleri F15 og Moss by- og industrimuseum:
Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med koronapandemien. I tilknytning til dette foreslås det å øke tilskuddene til blant annet Galleri F 15 (250 000 kroner) og Østfoldmuseene (430 000 kroner), som Moss by- og industrimuseum er en del av.

Arbeidsplasser

Statlig foretak i Moss skal styrkes:
Regjeringen foreslår en styrking av Sivil klareringsmyndighet (SKM) som holder til i Moss. SKM har fått en økning i oppdragsmengden som følge av den nye sikkerhetsloven, og forslaget innebærer en økning i bevilgningen på 14,6 millioner kroner. Styrkingen skal bedre behandlingskapasiteten i SKM gjennom en økning av antall stillinger.

Kommuneøkonomi

Vekst i frie inntekter:
Fra 2020 til 2021 er det på landsbasis en nominell vekst i de frie inntektene til kommunene på 3,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2020. Det er anslått at kommunene i Viken samlet sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på hele 3,5 prosent, altså godt over landsgjennomsnittet. For Moss er økningen beregnet til 3,4 prosent.

– Jernbanesatsingen er det viktigste for mossinger

Riksvei 19 er ikke nevnt med ett ord i statsbudsjettet som regjeringen la fram onsdag. Det er helt normalt, beroliger stortingspolitiker Tage Pettersen (H).

– For riksvei 19 er det Nasjonal transportplan (NTP) som gjelder. At det ikke er nevnt i forslag til statsbudsjett har ingenting å si for planene, sier han.

Høyre-politikeren fra Moss er fornøyd med regjeringens satsing i år, sett med lokale øyne.

Det aller viktigste for mossinger i dette statsbudsjettet er tidenes rekordsatsing på jernbane. 20 prosent av de pengene gjelder prosjekter som angår mossinger, sier han.

Til tross for at finansminister Jan Tore Sanner har sett seg nødt til å stramme inn oljepengebruken neste år, har regjeringen foreslått å bevilge mer til jernbane i statsbudsjettet for 2021 enn året før. Økningen er fra 26,8 til 32,1 milliarder kroner.

Etterlyser mer for klimaet

Stein Erik Lauvås (Ap) er likevel ikke imponert over regjeringens jernbanesatsing.

Det skulle bare mangle at man la inn penger til å fortsette med de prosjektene man allerede holder på med, sier han.

Han mener regjeringens budsjettforslag har store mangler.

– Dette løfter ikke kommunenes muligheter i Østfold til å møte framtiden på en god nok måte, verken når det gjelder utviklingen med helse- og velferdstjenester eller klimaoppdraget vårt, sier han.