Udemokratisk styring i Moss

LEDER: Koronapandemien har ført til at Moss formannskap har fått fullmakt til å fungere som kommunestyre. Men dette er ikke helt uproblematisk. For det er ett parti som ikke er representert i formannskapet; nemlig Moss Venstre.

Partiet hadde en oppslutning på 4,6 prosent i kommunevalget, og fikk to representanter i kommunestyret.

Gjennom valgkampen greide Moss Venstre å gjøre seg upopulære i både den rød/grønne og borgerlige leiren, og falt utenfor både hovedutvalg og formannskap. Det kan de kun skylde seg selv for. Men ut fra et prinsipielt synspunkt er det et demokratisk problem at partiet ikke har full møte-, tale- og forslagsrett når formannskapet nå opptrer som et kommunestyre. Moss Venstre er lovlig innvalgt i kommunestyret, og de 1.106 velgerne som stemte på partiet i Moss bør ha rett til å være representert på kommunestyremøtene.

I kommunestyremøtet 7. mai ble problemet synliggjort. Venstres gruppeleder, Finn-Erik Blakstad, fikk møte- og talerett, men ikke forslagsrett. Hvis han skulle stille et forslag, måtte dette lanseres via Aps gruppeleder Shakeel Rehman. Dette førte til en merkelig situasjon.

Finn-Erik Blakstad foreslo å bygge en atskilt vei for myke trafikanter og bilister fram til Nye Mossehallen, i stedet for rådmannens forslag om å ha både nyttetrafikk for bilister og gående og syklister på samme vei.

Shakeel Rehman ville ikke fremme dette forslaget på vegne av Moss Venstre fordi han var uenig i det. Blakstads forslag kom derfor aldri til avstemning. Vi vet ikke hvor lenge formannskapet vil fungere som kommunestyre. Men det bør snarest gjøres et vedtak som tilsier at samtlige kommunestyrepartier, også skal ha alle rettigheter i det «fungerende kommunestyret». Siden dagens ordning er en kriseløsning, bør også et slikt vedtak ses på som en del av kriseløsningen, mens koronapandemien setter det normale på vent.