Stortingsvalget 2021 – et veiskille

Nå er tiden inne for å påvirke nominasjonen av de stortingskandidater vi ønsker skal styre i perioden 2021-2025.

Tor Petter Ekroll
Moss/Rygge Senterparti

 

De siste års kamp om selvråderetten er den største utfordring Norge har stått ovenfor som stat siden 2. verdenskrig. Jeg mener vi nå står overfor et veiskille i norsk og europeisk politikk som vil komme til å få konsekvenser for våre barn, barnebarn og vårt samfunn.

Vi står ved et valg om vi ønsker å beholde et politisk nasjonalt handlingsrom - eller om vi ønsker å overlate dette handlingsrommet (for godt) til et stadig sterkere europeisk og globalt system. I et slikt skille er det viktig at vi alle tar bevisste valg.

Norge har de siste årene avgitt betydelig myndighet og selvråderett til EU. Det å avgi myndighet vil si å avgi mulighet til å pålegge krav, rettigheter og straff for innbyggere og næringsliv. Den mest kjente saken med avgivelse av myndighet er overføring av myndighet fra Stortinget til EU innenfor kraftmarkedet ACER i EU. Etter avgivelsen er det ikke lengre Stortinget som pålegger overordnede krav og rettigheter, men EU.  
 
Og det er her utfordringene ligger. Dette valget handler ikke alene om politikk, men hvilket handlingsrom vi ønsker å ha for å utøve nasjonal og lokal politikk. Her er våre politikere splittet innad i de ulike partiene. I hvert parti har vi - på den ene siden globalister som er for en redusert statsmakt, og på den andre siden de som er for en sterk nasjonalstat med tett og godt samarbeid med resten av verden.
 
I disse dager er nominasjonsprosessene for valget i gang. Det er nå de ulike partiene velger sine valgbare representanter for Stortingsvalget 2021.
 
Nominasjonsprosessene kan være ulike fra parti til parti og gjenspeiler ikke alltid velgernes ønsker. Når du stemmer på et parti ved stortingsvalget i 2021, er representantene allerede utplukket. Som velger har du under selve Stortingsvalget derfor minimal mulighet til å påvirke hvem i partiene som blir valgt.
 
Partiene nominerer ofte stortingskandidater blant dem som har lang fartstid i politikken og kjenner prosessene i den politiske hverdagen. Utfordringen er at kandidatene ofte blir valgt ut fra konformitet, og de er ofte i liten grad endringsvillige og kan derfor i mindre grad være med å løse opp i fundamentale utfordringer i samfunnet.
 
I år er det spesielt viktig å engasjere seg i partienes nominasjonsprosess. Om dere ikke er eller ønsker å være med i et parti, så ta kontakt med medlemmer i partier for å påvirke dem i det viktige arbeidet de har med å nominere dine ønskede representanter.

Stortingsvalget i 2021 starter nå. Det er din fremtid.