Sommerskole er ikke løsningen for å bedre læringsresultatene for elevene i Vålerskolen

I stedet for å bruke penger på sommerskoler, bør pengene brukes på alle elever, hele skoleåret, mener Våler Sp.

Av: Kjell Oddmund Tjernsbekk, Stig Olsen, Britt Johanne Østby og Karianne Kullerud (Våler Senterparti)

 

Den siste tiden har det vært en debatt i Våler om det er nødvendig med sommerskole for å forbedre læringsresultatene. Er det slik at to ukers sommerskole vil gi alle elever i Våler-skolen de samme mulighetene? Og hvorfor skal det i det hele tatt være nødvendig med sommerskole? I Våler kommune skal det være fokus på fag, ferdigheter og sosial kompetanse hele skoleåret til det beste for alle elever!

Våler Senterparti arbeider målrettet for at Vålerskolen skal være en god skole. Elever skal oppnå mestring gjennom et godt læringsmiljø. Våre tre skoler skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg ønsket fagkompetanse, og ansatte skal ha mulighet for kompetanseheving.

Sommerskolen Høyre viser til ligner svært mye på modellen som Oslo kommune bruker. Oslo kommune viser til at det er 20 000 søkere til sommerskolen. Det er rundt 90 000 elever i Oslo-skolen inkludert videregående, så det vil si at over 75 prosent av elevene ikke benytter seg av tilbudet. Ofte er det de som trenger det mest, som faller utenfor slike aktiviteter.

Med et slik forslag mener vi at det kan skapes større skiller mellom innbyggerne i Våler. I tillegg må elevene komme seg på skolen uten tilbud om skoleskyss, noe som gjør situasjonen enda vanskeligere. Midlene blir dermed brukt på de elevene som ikke nødvendigvis trenger det mest.

Sommerskolen i Oslo har en egen administrasjon som driftes på heltid, og i tillegg skal lærere og andre ansatte lønnes. Det er interessant å vite hva et slikt tiltak vil koste, og ikke minst hvem som skal administrere dette. Er det skolekontoret eller er det administrasjonen ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole, som Høyre foreslår som lokasjon?

Våler Senterparti mener disse midlene kan blitt brukt på en bedre måte, til nytte for ALLE elever i Våler-skolen gjennom hele skoleåret.

Forskning viser at gode læringsresultater oppnås gjennom fire faktorer; god ledelse, god klasseledelse, godt skole/hjem samarbeid og vurdering for læring. Vi vet at den viktigste faktoren for et godt læringsmiljø og gode læringsresultater er fagutdannede klasseledere. Våler Senterparti mener derfor at ressursene må benyttes til kompetanseheving samt inkludering av andre fagområder i Våler-skolen, som eksempelvis spesialpedagoger, sosial-lærere, barnevernspedagoger, vernepleiere m.fl.

Senterpartiet (med støtte fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti) tok for en tid tilbake initiativ til en utredning for kompetanseheving og rekruttering i Vålerskolen. Det skal også parallelt redegjøres for konkrete tiltak som skal sikre at Våler-skolen når sine målsettinger. Rådmannen arbeider med dette i skrivende stund, og vi ser frem til en god plan som skal settes ut i livet for at skolen kan utvikles videre.

Det gjøres svært mye godt arbeid i Våler-skolen i dag. Vi må ta med oss det gode og jobbe kontinuerlig med våre utfordringer. Dette er svært viktig for våre unge innbyggeres fremtid. Nyere forskning viser nemlig en tydelig sammenheng mellom elevenes kunnskapsgrunnlag fra grunnskolen, målt med karakterer fra tiende klasse, og resultater i videregående opplæring. (NIFU 2019)

Vi i Senterpartiet er derfor svært opptatt av at alle elever skal få et læringsmiljø som fremmer både faglig og sosial utvikling, slik regelverket stiller krav om. Dette mener vi krever full innsats gjennom hele skoleåret fra alle som har tilknytning til skolen.