Skal Moss tingrett flyttes til Fredrikstad?

DEBATT: Når Stortinget nå legger sentralisering av tingretter på is, ja da er det naturlig at også Østfolds tingretter legger ned sitt såkalte frivillig arbeid for en sammenslåing til nye Østfold tingrett, skriver varaordfører Tor Petter Ekroll (Sp) i dette leserbrevet.

Av Tor Petter Ekroll (Sp) - Varaordfører i Moss

Stortingsflertallet har varslet at de ikke støtter Regjeringens arbeid med å gjennomføre de planlagte strukturendringene for tingrettene i Norge.  Ved å opprettholde de selvstendige domstolene nært der folk bor, tar stortingsflertallet folks bekymring og motstand mot sentralisering på alvor.

Men ifølge Regjeringen og domstolsadministrasjonen gjelder dette ikke tingrettene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss!  

Ifølge regjeringen har disse tingrettene selv ønsket en sammenslåing.  Regjeringen hevder at dette er et frivillig initiativ og berører derfor ikke domstolkommisjonens arbeid. Saken er betent ikke bare blant de politiske partiene, men også hos dommere, advokater og innbyggere som føler seg lite hørt og inkludert i den såkalte frivillige prosessen.

Med Regjeringens selektive ledelsesstyrte frivillighetsstrategi slipper regjeringen å forholde seg til de brysomme demokratiske prosessene som medfører en bred politisk og faglig vurdering der berørte parter kan komme med sine vurderinger, innspill og forslag til alternative løsninger.

Vi har sett det før, og vi ser det atter en gang. Det er etablert en oppfatning av at enkelte fagmiljøer og de som sitter nærmest utfordringen ikke skal involveres og høres i saker som angår dem selv.   Dette er ikke det demokratiet vi ønsker oss.  

Moss kommune kan ikke akseptere en sammenslåing av Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Moss tingrett uten at konsekvensene for våre innbyggere, herunder de ansatte, tillitsvalgte, domstolledelse, dommere, advokater, klienter, de tiltalte, vitner, fageksperter og administrasjonen får en bred og demokratisk behandling.

Det bør være helt naturlig at også domstolstrukturen i Østfold sees i sammenheng med resten av domstols-Norge, og ikke løsrevet fra helheten.

Når Stortinget nå legger sentralisering av tingretter på is, ja da er det naturlig at også Østfolds tingretter legger ned sitt såkalte frivillig arbeid for en sammenslåing.

Konsekvensene ved en sammenslåing for lokalsamfunnet kan medføre økte kostnader ved reise, tidsforbruk og økte saksomkostninger. Dette kan også medfører psykososiale belastninger som en distansert rett vil ha på de tiltalte, vitner og de sakkyndige. Disse forholdene må vurderes gjennom en utredning FØR sammenslåingsprosessen iverksettes.

Moss kommune har gjennom et brev til Stortinget (datert 23 mars 2020) bedt om å stanse Regjeringens isolerte iverksettelse av sammenslåingen av rettsstedene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Moss.

Moss kommune har bedt Stortinget instruere Regjeringen om å legge sammenslåingsprosessen under domstolkommisjonens øvrige strukturelle vurderinger for å ivareta en helhetlig og grundig utredning til det beste for vårt demokrati og våre innbyggere.

Justiskomiteen har saken oppe til behandling tirsdag 26 mai.  Da håper vi at sentrale politikere fra også AP og Frp støtter opp under Moss kommunes ønske om at tingrettene i Østfold skal legges under samme demokratisk behandling som resten av landet.