Rødt er godt fornøyd med Moss kommunes vedtatte budsjett

Det vedtatte budsjettet gir et klart signal når det er lagt inn et kutt i politikernes egne godtgjøringer på til sammen kr 2.9 millioner: «vi må alle bidra – etter evne», skriver gruppeleder i Moss Rødt, Eirik Tveiten, i dette leserbrevet.

Av Eirik Tveiten -  gruppeleder Rødt Moss

Viktige punkter er at barnetrygden fortsatt skal holdes utenfor inntektsberegningen, at den kommunale barnehagen på Ramberg ikke skal legges ned, at vi fremdeles skal ha gratis SFO for mange og med søskenmoderasjon, fortsatt gi støtte til viktige deler av kulturlivet som Applaus og festivaler, opprettholde målsettingen om to lærlinger per 1.000 innbyggere, og gi støtte til Fontenehuset og Varmestua. Det er vedtatt i kommunebudsjett at Grindvold Hageby for demente ikke skal utsettes, men ferdigstilles i 2023. Dette er alle tiltak som passer Rødt godt!

Samtidig er det vedtatt i budsjettet at alle FNs bærekraftsmål skal legges til grunn ved all videre utvikling i kommunen, samtidig som det varsler at det skal satses på å legge til rette for flere grønne «kortreiste» arbeidsplasser.

I budsjettet varsles det også en innstramming og dreiing i boligmarkedet, både ved å innføre tiltak mot sosial dumping i byggebransjen («Oslo-modellen»), og ved at det politiske flertallet vil utvikle en vesentlig mer differensiert og inkluderende boligpolitikk i Moss kommune. For eksempel ved å ta i bruk kommunens egen boligmasse og utvikle ulike ordninger som skal føre til at flere av byens innbyggere skal få anledning til å eie sin egen bolig og «leie til eie».

Det er også vedtatt i budsjettet at Moss kommunen skal bli blant de første kommunene i Norge som tar i bruk ordningen med Karbonavgift til fordeling - såkalt Klimabelønning. Det skal utredes muligheten for at byens største miljøforsøpler (biltrafikken til/fra ferga) ilegges en miljøavgift, som skal brukes til å innføre ulike miljøvennlige tiltak! Dette var tidligere nedfelt i posisjonens samarbeidsplattform og er nå vedtatt i kommunebudsjettet!

Men det skal ikke stikkes under stol at det satt langt inne for dagens posisjonen å akseptere kommunedirektørens forslag om å spare inn 28 millioner gjennom endringer i bemanningsplanene innen Helse- og omsorgssektoren. Men i det vedtatte kommunebudsjettet slås det samtidig fast at posisjonen vil bruke denne gjennomgangen i bemanningsplanene til å bygge opp under en helhetskultur innen denne sektoren. Det skal opprettes egne kommunale bemanningspooler innen de enkelte områdene. Samtidig er det gjennom et eget verbalforslag vedtatt at denne gjennomgangen  vil dagens posisjon følge ekstra godt med på, og har som en betingelse at dette ikke skal føre til dårligere tilbud til brukerne eller dårligere arbeidsforhold for de ansatte! Denne gjennomgangen vil blir fulgt opp hyppig i hovedutvalget for Helse og Mestring og med et tett samarbeid med de ansatte i Administrasjonsutvalget.

Totalt utgjøre det vedtatte budsjettet endringer/styrkinger i overkant av 20 millioner og det har vært stilt spørsmål med hvor disse pengene skal tas fra?

Det vedtatte budsjettet gir et klart signal når det er lagt inn et kutt i politikernes egne godtgjøringer på til sammen kr 2.9 millioner: «vi må alle bidra – etter evne».  Og, selv om det burde være godt kjent at Rødt primært ville finansiere dette merforbruket med en forsiktig øking av eiendomsskatten og innføring av et bunnfradrag, mener Rødt likevel at det er fullt ut forsvarlig å finansiere dette ved å bruke av kommunens oppsparte fondsmidler.

Rødt mener at i disse unntakstider etter en kommunesammenslåing og Korona-pandemien som fremdeles herjer i Norge og i Moss, ville det vært uforsvarlig å ikke bruke denne muligheten til å bruke av oppsparte midler. Og her er vi til og med på «lag» med dagens regjering, som oppfordrer kommunene til å bruke av oppsparte fond. Det er jo nettopp å bruke av oppsparte fondsmidler i krisetider, at et fond er beregnet å brukes til!

Rødt oppfordrer derfor den ansvarlige delen av dagens politiske opposisjon og andre «gode krefter», til å delta i dette viktige arbeidet framover. Sammen skal vi bygge en bedre og mer inkluderende kommune hvor det er plass for alle.