Lytt til mangfoldet i Moss

LEDER: Kommunens overordnede klimasatsing vil kollidere med mange innbyggeres muligheter til å bruke bymiljøet.

Etter en lang tid med forberedelser til en ny storkommune, er tida nå kommet for å drive vanlig politisk arbeid. Da er det viktig å trekke fram samarbeidsavtalen som de seks styringspartiene er blitt enige om.

Det overordnede målet er ambisiøst, nemlig å «... erkjenne natur- og klimakrise og slik legitimere virkemiddelbruk og prioriteringer for å holde oss innenfor naturens tålegrenser».

Nå skal festtalene overføres til praktisk politikk, og allerede på sitt kommende møte i utvalget for Landbruk, samferdsel, natur og miljø, skal politikerne behandle en vanskelig klimasak. Det høres kanskje ikke så problematisk ut når det står at det skal utformes en felles parkeringspolitikk for hele Moss. Men i rådmannens innstilling står det også at «Parkeringsrestriksjoner er et viktig virkemiddel for å redusere trafikken og bedre framkommeligheten, spesielt i rushtiden. En strategisk parkeringspolitikk kan også bidra til å utvikle en attraktiv, grønnere og tryggere by».

I vanlig talespråk betyr dette at det vil bli enda vanskeligere å parkere privatbilen sin i Moss. Her vil kommunens overordnede klimasatsing kollidere med mange innbyggeres muligheter til å bruke bymiljøet.

Når det legges opp til å føre en samferdselspolitikk som prioriterer kollektivtransport, sykkel og gange, er det viktig å huske på at det er innbyggere som ikke har mulighet til å la bilen stå. Det er mange som av helsemessige årsaker ikke kan gå eller sykle, og samtidig frakte handleposer og barn med seg hjem. Det er også vanlig å gå et stykke for å komme til en bussholdeplass.

Nye vei- og bruprosjekter bør så langt som mulig prioritere ned privat bilisme. Men byens befolkning er mangfoldig. Når det nå blir nedsatt en prosjektgruppe som skal utforme et forslag til prinsipper for parkering, er det viktig at gruppemedlemmene også lytter til alle dem som vil ha problemer med å tilpasse seg reduksjoner i parkeringsplasser.