Lys i tunnelen for Østfoldbanen?

Jernbaneutbyggingen i Moss er et forvarsel om kommende kaos på Østfoldbanen og må stanses.

Av: Jonathan Parker, leder av Bedre Byutvikling Moss (BBM)

 

Midt i høstferien kom nyheten om at Bane NOR, som bygger ut Østfoldbanen, vil sløyfe stasjonene i Fredrikstad og Råde. Bakgrunnen er at samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt om innsparingstiltak i innspillene til ny Nasjonal Transportplan 2022-2032. Mandag 14. oktober møtes sentrale politikere i Østfold til et krisemøte om dette. Bygging av ny bane over Østfolds feteste kvikkleirefelt vil være tema, for det ventes enorme kostnadssprekker. Utbyggingen av Østfoldbanen forsinkes – kanskje med flere tiår. Imens stamper pendlerne inn og ut av Oslo, med dyre billetter, forsinkelser, signalfeil og buss-for-tog.

Sannheten er at vi bør hilse diskusjonen velkommen. Vi vet at pågående EU-samarbeid om Interregutredning for en bane fra Gøteborg til Oslo kan føre til en langt bedre og billigere bane for gods og persontrafikk og halvering av reisetider til utlandet. Prosjektet har mye felles med forslag til hybridbane fra Bedre Byutvikling Moss, oversendt statsråden den 05.02.19. Traseen går utenom dagens linje og vil ikke hindre dagens togtrafikk. Hybridbane for høyhastighetstog, godstog og IC-reisende kan bygges billigere og raskere enn planlagt IC bane. Dette skyldes vesentlig kortere trase, mindre riving og bedre grunnforhold. Samtidig kan eksisterende Østre og Vestre linje opprustes og kobles sammen som klimavennlig kollektivtilbringertjeneste mellom Østfoldbyene og hybridbanens hovedstasjon i Sarpsborg kommune.

Hybridbanen som kan knytte sammen «8-millioner byen» og havnene mellom København og Oslo vil tilrettelegge for klima- og naturvennlig vekst og få langt større kostnytte enn planlagte IC-banen.  Klimaeffekten med økt godsmengde på IC-banen er minimal ifølge NTP 2018, men klimaeffekten av en hybridbane til EU kan tilsvare 60% av klimagassreduksjonen som regjeringen har lovet for hele transportsektoren fram til 2030. Dette krever en halvering av reisetid og vesentlig overføring av korte flyreiser til banen. Hybridbanens kapasitet må firedobles for å sikre tilstrekkelig overføring av gods fra vei og båt til bane. Den største tidsgevinsten på planlagte Østfoldbane oppnås ved åpning av Follobanen i 2022, men Follobanen vil ikke øke Østfoldbanens kapasitet for gods. Dette skyldes manglende tilknytning til Alnabru. Alle godstog må fortsatt kjøre på dagens linje og opp den steile bakken til godsterminalen. I dag er den største flaskehalsen strekningen mellom Moss og Ski, men det er kun 2,5 kilometer av denne strekningen som skal forbedres.

Noen tror at Moss vil tjene på banekollapset sydover på grunn av raskere knutepunktutvikling ved Moss havn. Sannheten er at banen i Moss er et forvarsel om kommende kaos på Østfoldbanen og må stanses fordi:

1. Prisen har økt med 230% siden 2014. Totalentreprisekontrakten har økt med 40% i litt over ett år og vil vokse videre.

2. Arbeidstilsynet har forlangt svar på om BaneNOR har informert totalentreprenøren om den sterke kritikken fra Veritas av BaneNORs geotekniske prosjektering. Implenia/Mossia ans fikk kvalitetsikringsrapporten fra Veritas for første gang fra BBM nylig. Det er kanskje derfor de var alene om å godta en kontrakt på 6,3 mrd kroner etter at de andre konkurrentene trakk seg. Allerede nå veksles dagbøter og varsler om tvister mellom partene. Norconsults rolle som uavhengig kontrollør av MP1 rapporten som omhandler feil og mangler de selv var delansvarlig for er også betenkelig. BaneNOR tar sjanser med mossebefolkningens sikkerhet og risikerer kostbare rettsoppgjør med totalentreprenør fordi de har underslått vital informasjon i konkurransegrunnlaget.

3. BBM har stevnet staten for å oppheve reguleringsplanen i Moss. Saken kommer opp i mars 2020. Norges Miljøvernforbundet har anmeldt både BaneNOR og Moss kommune for risikoadferd og Sivilombudsmannen har varslet at de snart vil sluttbehandle BBMs varsel om BaneNORs ulovlige igangsetting av banen gjennom Moss.

4. Planlagte IC-bane gjennom Moss kan med fordel utsettes for å sikre en bedre stasjonsplassering og en billigere og sikrere trase gjennom Moss. En bedre sammenkobling med den kommende rett linje er også viktig. 

5. Banen stenger for den fremtidig RV19 over til Vestfold.

Etterhvert vil Sarpsborg og Moss bystyre, motstandsgrupper og miljøpartiene i Viken og på Stortinget insistere på at myndighetene sammenligner kostnytte og klima- og miljøgevinst for IC-banen opp mot Interegprosjektet. Hvis Bohuslän-kommunene, EU og svenske myndighetene støtter opp om dette i god tid før Stortingsvalget september 2021 vil IC-banen måtte omprosjekteres. BBM anbefaler en tenkepause for IC-banen gjennom Østfold i påvente av resultatet fra pågående utredning.