Jordvern er miljøpolitikk

Skal vi bevare vår klode må vi stoppe den rovdrift av matjorda vi har sett de siste 25 årene, skriver Tor Petter Ekroll (Sp)

Av: Tor Petter Ekroll, 1 kandidat Moss-Rygge Senterparti

 

For å redusere CO2 i atmosfæren må vi bevare grønne område, drivbar skog, vårt hav og vår matjord.

Senterpartiet har et stort og viktig fokus på matjorda vår. Matjorda er grunnlaget for 98 prosent av vårt matbehov i Norge. Uten matjord – ingen mat. Det være seg korn, grønnsaker, gras til fôrproduksjon og beitende dyr.

Vi har rundt tre prosent dyrkbar mark i Norge. Det er svært lite. Til sammenligning har Danmark seksti prosent! Med en sårbar situasjon for den globale matproduksjonen og med et stadig mer uforutsigbart klima, også i Norge – trenger vi matjorda mer enn noen gang. Som nevnt, matjord er grunnlaget for 98 prosent av all matproduksjon, og er en svært begrenset ressurs. Hvert år blir det bygget ned ca. 6000 daa matjord i Norge. Boligutbygging, næringsliv og infrastruktur legger beslag på 2/3 av denne jorda. Stortinget har satt et nasjonalt mål på 4000 daa innen 2020. Senterpartiet er ikke fornøyd med dette, og ønsker det halvert og ser frem til et sterkere juridisk vern i fremtiden.

Hvis vi går til dagens trender innen mat, så er Østfold et viktig grønnsaksfylke. Særlig områdene rundt raet sør i fylket er både jordsmonn og klima svært godt egnet til grønnsaker. Disse sentrale områdene rundt Moss, Rygge og Råde er også under et sterkt press for utbygging, både for infrastruktur, bolig og næring.

Når byene i sin tid ble bygget og befolket, skjedde det rundt fruktbar jord fordi folk skulle ha mat. Nå er det et paradoks. Arealplanleggere i Østfolds mange kommuner har fokus på boligutbygging og næringsarealer. Flate, fine jorder egner seg til utbygging.

Hvis Intercity på bane og firefeltstraséer skal prioriteres, må bolig og næringsutvikling skje på fjell og uproduktive arealer i hele fylket. Hver kommune må se på sitt totale regnskap når det gjelder tap av matjord.

Vi kan se en utvikling med høyblokker i sentrum. Det er pussig nok ikke med tanke på å verne matjorda. Men, i et nullvekstutslipps perspektiv i forhold til klima. Matjord har ingen «høye beskyttere» andre enn bønder som ser denne som en del av verktøykassa, og miljøaktivister som støtter landbruket i kampen om bevaring. Men, må du være miljøaktivist eller matprodusent for å verne vår viktigste ressurs for å brødfø folket?

Senterpartiet mener nei. Dette er så viktig for oss alle at hver og en av oss må ha en mening og et engasjement for matjorda når vi går til stemmeurnene 9. september!