Integrering gjennom kunnskap

De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt, skriver Monica Carmen Gåsvatn og Simen Nord.

Monica Carmen Gåsvatn
fylkestingsrepresentant for Høyre i Viken og møtende vararepresentant på Stortinget

Simen Nord
fylkestingsrepresentant for Høyre i Viken og gruppeleder i Østfold

 

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Utdanning, forsking og innovasjon, og samspillet mellom disse, er avgjørende for å lykkes med omstilling, og for å nå målet om et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Kunnskap er også nøkkelen som gjør det mulig for alle å skape seg et godt liv, og til å møte de utfordringene samfunnet vårt står overfor i tiden fremover.

Høyre i regjering har høye ambisjoner om å utvikle Norge som kunnskapsnasjon, og et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal leve og bo i Norge, må være en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt. Innvandrere er en ressurs og norsk arbeidsliv trenger mangfold. Derfor vil Høyre at flere innvandrere skal få formell kompetanse slik at de kan komme seg i jobb.

Debatt: «Forskjellsskolen i Fredrikstad må bekjempes»

I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen nærmere 320 millioner kroner til målrettede tiltak som skal bidra til integreringsløftet. Her er noen eksempler:

– Styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Ordningen blir styrket med 25 millioner kroner til totalt 95 millioner i 2020 og gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud. Om lag 23,8 millioner kroner av midlene tilfaller Viken

– Videreføring av midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Av de 9,7 millionene til fylkeskommunene vil ca. 2,25 millioner kroner tilfalle Viken fylkeskommune

– Videreføring av dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Av de 6,4 millionene på landsbasis vil Viken fylkeskommune kunne bruke ca. 1,47 millioner for å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst.

Les flere meningsytringer på: Demokraten debatt

Høyre mener at disse tiltakene vil bidra til at innvandrere får bedre kompetanse og mer kunnskap, noe som igjen vil sikre økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Tiltakene bidrar til bedre integrering og muligheter for at alle skal kunne leve et fritt og selvstendig liv og kunne ta egne valg.

Fikk du med deg denne Demokraten-lederen? Jon-Ivar Nygård velger å lukke øynene og Fremskrittpartiets Bjørnar Laabak melder «Autopass»