Hvor skal Riksvei 19 gjennom Moss gå?

DEBATT: "For Venstre er det er mål å flytte fergeleiet i Moss, og å fjerne containerhavna. Herfra er det flere muligheter for en ny Rv19 under bakken", skriver gruppeleder for Moss Venstre; Sindre Westerlund Mork i dette debattinnlegget.

Av Sindre W. Mork, gruppeleder for Moss Venstre i bystyret

Spørsmålet kan like godt være; hvor kan Riksvei 19 gå? For det er i realiteten det saken dreier seg om. Dette innlegget tar for seg Rv19 alene selv om bystyret jobbet for en samordning av vei og jernbane helt til de nasjonale planene gjorde det umulig.

Rv19 er den største samferdselsutfordringen for Moss og alle innbyggere samt alle politikere som stiller til valg, ønsker en god løsning for trafikken som i dag deler byen i to. For Venstre er det viktig at en ny Rv19 får med mest mulig av gjennomgangstrafikken. På den måten kan vi utvikle byen for deg og meg med gode møteplasser og grønne lunger.

Venstre er ikke låst til den ene eller andre forhåndsbestemte løsningen. Det viktigste er å finne en løsning som er en fordel for byen og innbyggerne. Utfordringen er som alle vet, grunnforholdene.

Rundt årstusenskiftet ble det arbeidet med en såkalt Østfoldpakke for vei. Det omfattet ny E6, E18 og havnevei til Borg havn og Moss havn. Havneveiene ble tatt ut og dermed kom ikke Rv19 med i de nasjonale prosjektene. Det skjedde først i gjeldende nasjonale transportplan (NTP). Derfor er ikke Rv19 ferdig planlagt nå. Bystyret i Moss har hele tiden ønsket en raskere framdrift for Rv19 og har også tatt flere initiativ til å utrede ulike konsepter for riksveien, selv om dette er et nasjonalt ansvar.

I desember 2002 vedtok bystyret med stort flertall, en vei gjennom Kleberget til Årvoll (mot stemmene til tre partier). Ut fra dette vedtaket kom Statens vegvesen (SVV) med en vurdering som viste at grunnforholdene på strekningen var veldig dårlige, stigningsforholdene slik at man må lage firefelt og nytten for annen gjennomgangstrafikk liten.

Bystyret bestemte enstemmig i juni 2007, å få laget en ny trafikkutredning hvor det også skulle vurderes å legge Rv19 under byen mot Mosseporten. Dette ble fulgt opp med et nytt og enstemmig vedtak i april 2008 hvor kommunen selv skulle utarbeide en forstudie.

I februar 2011 vedtok bystyret, igjen enstemmig, å utarbeide en kommunedelplan for Rv19 under byen mot Mosseporten. Da planprogrammet ble utarbeidet i april 2012 hoppet ett av partiene av og stemte mot. Det samme skjedde da selve konseptvalget og kommuneplanen ble vedtatt i januar 2013, men da av et annet parti.

Etter dette er det jobbet med å få Rv19 inn i NTP og det lyktes til slutt. Det igjen førte til at SVV la fram en mulighetsstudie i november 2017, hvor de ikke ville anbefale noen løsning. Det skyldtes i hovedsak grunnforholdene. Vi vet som eks at det bare er løsmasser og leire fra østsiden av Kransen og ned til kanalen/Værla. Det gjelder både for jernbanen og for Rv19.

Dermed har SVV nå startet et arbeid med å igjen se på de utredninger og vurderinger som er gjort, og det er bra. Vi vet at grunnforholdene er vanskelige uansett hvilken vei Rv19 skal gå. SVV har «nullstilt» prosjektet også fordi de vil se om en løsning er lettere eller bedre å få til dersom fergeleiet flyttes. I juni 2015 vedtok bystyret i sentrumsplanen, med unntak av ett parti, å åpne for en flytting av fergeleiet inn i havneområdet øst for Værla.

For Venstre er det er mål å flytte fergeleiet og å fjerne containerhavna. Herfra er det flere muligheter for en ny Rv19 under bakken. Samtidig kan vi utvikle området fra den gamle stasjonen over Værlesanden mot kanalen og dagens fergeleie til en ny bydel i fjordbyen Moss.

Venstre mener SVV kunne gjort en fergeanalyse parallelt med en vurdering av trase for Rv19 i stedet for å gjøre vurderingen av fergeleie først. Det mener vi ville medført en raskere planlegging, men uansett ville vi ikke fått avklart løsning før etter valget i september.

Derfor har ikke Venstre valgt en bestemt løsning nå. Vi ønsker å velge det som best løser gjennomgangstrafikken. I dag vet vi ikke hvilken løsning det er men Venstre er åpne for å vurdere enhver løsning som gjør at gjennomgangstrafikken fjernes fra byens gater og ikke lenger deler byen i to.