Hvem vil Senterpartiet samarbeide med?

Det er viktig for politikere og partier å unngå å binde seg eller utelukke noen samarbeidspartnere før valget, mener Tor Petter Ekroll (Sp).

Av: Tor Petter Ekroll, ordførerkandidat for Moss-Rygge Senterparti

 

Senterpartiet står for de fundamentale verdier i et demokrati. Folket må lyttes til, involveres og være en del av det lokale fellesskapet. For Moss betyr det at lokale politikere skal forholde seg til sine innbyggere i Moss, ikke til stortingspolitikere. De skal etter beste evne forsøke å skape gode liv for alle ved å imøtekomme innbyggernes ønsker i nettopp nye Moss! Da er det viktig for politikere og partier å unngå å binde seg eller utelukke noen samarbeidspartnere før valget. Det er velgerne som avgjør. Den debatten som media og andre har skapt om hvilken side et parti bør binde seg til, har etter min oppfatning vært ødeleggende for det frie valg. Når det i tillegg ikke er den store realpolitiske forskjellen mellom dagens to største parti, ja da blir spørsmålet om vi ikke blir lurt inn i et kunstig valg mellom to sammenfallende retninger?

Innbyggerne av Moss bør være trygge på at Senterpartiet er tro mot sin ideologi og sitt program.

Dette gjelder uansett om du er organisert eller ikke, om du er skoleelev, yrkesaktiv, ufør eller pensjonist. Dess større oppslutning Sp får, dess større gjennomslag for gode Sp-saker vil vi se i nye Moss.

Å binde seg til en blokk før et valg er i beste fall å favorisere de største partiene! Det vil være det samme som å usynliggjøre god Senterparti-politikk.

Og det må jo ikke være noe som helst tvil om at Senterpartiet er svært så skeptisk til den samfunnsutviklingen vi har sett ført av den sittende, borgerlige regjeringen, hvor arbeidstakeres rettigheter i stadig større grad blir utfordret.

Hele befolkningen i Østfold skal være trygge på at Sp vil ivareta alles rettigheter gjennom å lytte og inkludere dem i de prosesser og beslutninger som skal tas. Ikke bare før valget, men også mellom valgperiodene, noe de største partiene med tydelighet har vist at de ikke har gjort, blant annet i Rygge gjennom å overkjøre folkets ønske om folkeavstemning i spørsmålet om kommunesammenslåing.

De demokratiske prinsipp som er nedfelt i hovedavtalen og som materialiserer seg i de (nasjonale) tariffavtalene er en del av Senterpartiets grunnleggende ideologi. Senterpartiets fundamentale holdning til utmeldelse av EØS bygger nettopp under disse politiske målsetningene. Senterpartiet er et parti som ønsker å ivareta også arbeidernes nasjonale interesser.

Det mener vi at vi gjør best ved ikke å binde oss til noen parti før valget.