Fritt brukervalg og BPA - fra en som har egne, personlige erfaringer!

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har vært et avgjørende redskap som har gjort, og fortsatt gjør det mulig for meg å leve et aktivt og rikt liv, skriver Tove Seth.

Av: Tove Seth, listekandidat Moss Høyre

 

Det går nå raskt mot høstens valg hvor nye Moss kommune etableres.

Det er mange viktige saker som i den forbindelse debatteres i presse og andre steder.

Temperaturen i den politiske debatt vil øke merkbart ettersom valget nærmer seg.

Siden jeg står til valg for Høyre, vil jeg her gi uttrykk for noe av det jeg synes er av stor viktighet innen området helse- og omsorg. Fordi jeg har fått endel spørsmål fra innbyggere i kommunen knyttet til nettopp «fritt brukervalg», vil jeg si litt om dette.

Hva er «fritt brukervalg»?

Fritt brukervalg betyr at den enkelte selv bestemmer om det er kommunen eller en privat tilbyder som gir hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen har ansvaret for tjenesten og kartlegger behov inkludert hva tjenesten skal koste. De ulike private aktørene er på forhånd utvalgt og godkjent av kommunen.

Fritt brukervalg innebærer konkurranse; at de aktuelle tilbydere, kommunen inkludert, konkurrerer om at brukeren skal velge nettopp dem! Kvalitetsmessig og økonomisk kan dette være en konstruktiv prosess. Kommunen vil, slik det også er blitt praktisert i Moss kommune tidligere, være en konkurrerende tjenesteyter på like vilkår med de private tilbydere.

Hva er målet med «fritt brukervalg»?

Målet med «fritt brukervalg» er at den enkelte i større grad kan få tjenestene tilpasset egne vaner og behov og bestemme hvem som kommer hjem til seg - og når. Det betyr å få hjelp slik akkurat du trenger det, og når du trenger det. Det betyr å slippe å vente i kø på at hjemmesykepleien har tid til å komme til deg for å få stått opp, dusje eller gå på toalettet. Det innebærer å få tilpasset hjelp ved måltider og ha tid og ro til å spise. Det innebærer også muligheten for å få hjelp til å handle, komme ut en tur etc. Dette er viktig, altså hvordan du mottar hjelpen din, og at du slipper å føle at det ikke er tid til deg! Målet er at livet ikke bare blir en eksistens, men gir tilbake opplevelsen av å være delaktig i og kunne bestemme over egen hverdag. Selv om den kommunale hjemmesykepleien yter gode tjenester, er de ansatte som regel nedlesset i oppgaver og har ikke tilstrekkelig med tid til den enkelte bruker. Det handler igjen om å få flere aktører som er tillegg til - et supplement - til de kommunale hjemmetjenestene. Det vil også innebære sunn, konstruktiv konkurranse og best mulig kvalitet på tjenestene.

Dette er i tråd med regjeringens eldrereform «Leve hele livet», som skal gjøre at eldre får en trygg og aktiv alderdom. Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Målet er også at pårørende kan bidra uten å bli utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Fritt brukervalg - historikk i Moss.

Fritt brukervalg ble innført 1.1.13 under borgerlig styre i Moss. I all hovedsak var de som mottok fritt brukervalg svært fornøyde med ordningen. Da venstresiden fikk  flertallet i bystyret, ble fritt brukervalg for hjemmesykepleie og praktisk bistand bragt til opphør 17.11.17. Høyre ønsker å gjeninnføre fritt brukervalg for disse tjenester.

Når det gjelder Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), ble fritt brukervalg oppretthold. Moss kommune har inngått avtaler med nye leverandører av BPA. Avtalen varer i fem år fra 01.11.17. 

Særskilt om Brukerstyrt personlig assistanse.

Grunnen til at «fritt brukervalg» for ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ikke er fjernet, er at BPA er blitt en lovfestet rettighet for funksjonhemmede med et assistansebehov iht. gjeldende regelverk. Dette er nedfelt i Helse og Omsorgstjenesteloven par. 3-8. Rettigheten er videre beskrevet i Pasient- og Brukerrettighetsloven samt rundskriv I -9/ 2015. Vår statminister Erna Solberg gjorde en omfattende jobb med å sette seg inn i situasjonen til mennesker med store funksjonsnedsettelser. Statsministeren bidro sterk til endringer i lovverket som førte til ovennevnte rettighetsfesting. Imidlertid nevnes det at brukerorganisasjoner arbeider for at BPA skal bli et likestillingsverktøy, men fortsatt ligger ordningen forankret i helse- og omsorgslovgivningen. Brukerstyrt personlig assistanse sikrer personer med nedsatt funksjonsevne og store bistandsbehov muligheten til et aktivt liv, og reel mulighet til å ta ansvar for eget liv og velferd.

Litt om min egen livshistorie.

Når det gjelder meg selv har jeg måttet forholde meg til bistand/hjelp fra andre siden jeg var barn, og i mer omfattende grad etter jeg ble lam som 17-åring. Da ble jeg avhengig av rullestol. Dette har gitt meg lang og solid erfaring både som tjenestemottaker og senere i det voksne liv. Det har gitt meg innsikt i hvor avgjørende det er å få tjenestene tilpasset egne behov, og hvor vesentlig det er å beholde styringen over eget liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA ) har gjort det mulig for meg å bruke min høyere utdanning, kunne inneha lederstillinger i kommuner og fylker, samt være et samfunnsaktivt menneske på mange områder i livet mitt. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har vært et avgjørende redskap som har gjort, og fortsatt gjør det mulig for meg å leve et aktivt og rikt liv! Det er mange funksjonshemmede som beviselig lever gode liv og fungerer godt i samfunnet, bare de har den hjelpen som trengs - eks. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Nye Moss Høyre vil at alle innbyggerne i kommunen skal ha gode, kvalitetsikrede tilbud innen helse og omsorg, for alle som trenger det!

Fortsatt god sommer!