Et organisert og anstendig arbeidsliv for alle!

Arbeidslivet har de siste åra endret seg dramatisk og det har skjedd et maktskifte. Enorm makt har blitt flyttet fra arbeidstaker (fagbevegelsen) til arbeidskjøper, skriver Rødts listekandidat.

Av: Bjørn Refling, leder av faglig utvalg, Rødt Moss

 

Rødt Moss jobber for at det skal være arbeid til alle og at alle skal ha en jobb å gå til. Det jobbes målrettet for at det opprettes flere arbeidsplasser innen grønn industri og for innføring av sekstimers arbeidsdag. Ved å dele på arbeidet med 30 timers arbeidsuke (sekstimers normalarbeidsdag) vil flere ha mulighet til å jobbe. Sekstimersdagen vil bidra til at man får en mindre hektisk hverdag og mer tid til familie og venner. Sekstimersdagen vil tillegg ha klare helsefordeler, og bidra til mindre stressrelaterte sykdommer som skyldes tidsklemma. Rødt Moss har i flere år krevd forsøksordninger med sekstimersdag i Moss kommune, både i 1.mai-tog og som en del av valgprogrammet vårt, det har vi også i årets kommunevalg. I vårt alternative budsjett har vi også satt av midler til å gjennomføre en slik prøveordning.

Vi jobber også aktivt for å styrke fagorganisasjonene, fordi en styrket fagorganisasjon gir arbeidskjøpere mindre spillerom til å skalte og valte med arbeidstokken sin og sikrer et tryggere og et mer inkluderende arbeidsliv. Men hvordan skal vi gjøre det mer attraktivt å være fagorganisert, og hvordan spille på lag med de unge som skal ut i arbeidslivet, og få de til å forstå at felleskap gir styrke? 

Arbeidslivet har de siste åra endret seg dramatisk og det har skjedd et maktskifte. Enorm makt har blitt flyttet fra arbeidstaker (fagbevegelsen) til arbeidskjøper. Dette er en internasjonal trend som særlig går ut over de yngste arbeidstakerne som er på vei inn i arbeidslivet. De unge trenger og ønsker fast jobb, men dessverre opplever mange å jobbe under uholdbare arbeidsforhold, lærlinger opplever at de ikke får beholde jobben etter endt læretid, sist inn og først ut i forhold til nedbemanning, og noen ungdommer opplever å bli skvist ut av arbeidsplassen etter å ha varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Fast jobb og fast arbeidstid, med fokus på sterke fagforeninger og den norske modellen, synes å være en del av fortiden. Ubetalte stillinger, såkalte internships eller praktikantstillinger, vokser også i Norge. Dette strider mot alle Rødts prinsipper, og skaper økte sosiale forskjeller i samfunnet. Amerikaniseringen av arbeidslivet må bekjempes og felleskapstanken må styrkes!

Bak denne utviklinga og raderinga av norsk arbeidsliv finner vi en gruppe internasjonale selskapsledere. Dette er en samfunnsmodell som gagner dem, og de gjør alt de kan for at dette skal bli den eneste gjeldende modellen. I deres ideelle verden finnes ikke fagforeninger, velferdsstater eller arbeidsfolk som tør å stå samlet. Modellen tar kun hensyn til profitt og innføres gjennom globalisering ved frihandelsavtaler med liberaliseringsmekanismer, spredning av hard HR og intens lobbyvirksomhet på nasjonale politikere.

Det er derfor det er så utrolig viktig at vi fortsetter kampen for felleskapet og en styrket fagorganisasjon, og få flere til å se verdien av å stå sammen for å sikre et anstendig og verdig arbeidsliv.

Altfor mange har usikre jobber, med lav stillingsprosent og midlertidig stilling. Derfor ønsker Rødt å styrke arbeidsmiljøloven, slik at flere som ønsker det kan få fast jobb og full stilling. Vi kan alle være uheldige og rammes av sykdom eller arbeidsledighet. Da trenger vi et fellesskap som tar vare på oss. Derfor vil vi forbedre dagpengeordningen, så ingen mister dagpenger uten å ha fått tilbud om jobb eller utdanning. Vi vil også reversere uførereformen.

Vi har begynt kampen for et anstendig arbeidsliv! Rekommunaliseringen av Skoggata bo- og servicesenter og Orkerød sykehjem var en viktig kamp, og en seier som sikrer arbeiderne som jobber der bedre rettigheter, en mer anstendig lønn og bedre pensjonsavtaler. Og det signaliserer også at kommunen tar ansvar når de har tatt en feil retning og viser at det er mulig å ta tilbake styringen i kommunal regi. Hjemmebaserte tjenester styres nå også i kommunal regi igjen.

Det er mange små stillinger- spesielt innenfor helsesektoren, og for noen er dette greit, men mange ønsker seg en høyere stillingsprosent.

Banker gir ikke lån dersom du har en 20 % stilling, så for disse blir boligdrømmen en umulighet. Dette er en fattigdomsfelle som gir økte sosiale forskjeller i samfunnet og bidrar til klasseskille.  

Dagens flertall (AP, MDG, SV og Rødt) har fått gjennomslag for at det som et minimum skal gis tilbud om 80% stillingsbrøk i faste stillinger innenfor helsesektoren. Dersom det ansettes med en lavere stillingsprosent skal dette være selvvalgt av den som ansettes.

Rødt jobber mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som truer arbeidslivet. Rødt vil stille strengere krav for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge. Problemet er ikke utenlandske arbeidere, men grådige arbeidsgivere. Å bruke arbeidsinnvandrere til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår er uakseptabelt. For å få styring med arbeidslivet igjen vil vi bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Vi ønsker også at det offentlige stiller krav til blant annet arbeidsforhold, tariffavtaler og lærlinger når de inngår avtaler. Ingen useriøse og kriminelle firmaer må få oppdrag for det offentlige.

Rødt Moss har fått gjennomslag for Oslomodellen: For et seriøst arbeidsliv. Det vil bli innført en standard vedrørende kontraktsvilkår i forhold til Moss kommunes anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg. Dette skal bidra til å fremme et seriøst arbeidsliv, med anstendige arbeidsforhold, og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvar på alvor.

Det har de siste årene vært en utvikling med utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping spesielt i bygg- og anleggsmarkedet og på en del andre tjenesteområder. Utviklingen innebærer utbredte brudd på arbeidsmiljølovgivning, skattelovgivning, og grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige ansettelsesforhold.

Med Oslomodellen pålegges alle kommunens virksomheter å bruke vedtatte standardkontrakter, med tilhørende kontrakts formularer/bilagsformular, når de foretar anskaffelser over kr 500 000,-

Rødt Moss vil de useriøse til livs! Med strengere krav til bedrifter som kommunen gjennomfører avtaler, og handler med, og krav til ordna arbeidsforhold for de ansatte. På sikt vil dette bidra til å få luket ut de useriøse aktørene som skor seg på vanlige arbeidsfolk.

Rødt Moss mener det eneste riktige er å innføre Oslomodellen og at denne modellen etter hvert også blir en standard for alle private virksomheter.

Vi i Rødt gjennomfører samarbeidsmøter med fagorganisasjonene og partiene på venstresida frem mot kommunevalget 2019 for å opprettholde et rødt flertall i nye Moss. Rødt går ut ifra at det er en bred enighet mellom partiene på venstresida om å stå samlet rundt disse spørsmålene frem mot kommunevalget 2019. 

Godt valg!