Direkte demokrati i Moss?

Flere partier i Moss kappes om å ta æren for en sterkere innbyggerinvolvering. Men hvilke partier er villige til å endre programpostene sine hvis de får motbør av folket?

Leder

 

Innbyggerinvolvering er blitt et tema ved inngangen til høstens kommunevalg. Flere partier kappes om å ta æren for at Moss kommune skal være mer åpen og tilgjengelig for innbyggerne. Det ferske partiet Ny Kurs mener at det er mangel på innbyggerinvolvering i Moss. Dette ønsker partiet å endre på, og dette var en motivasjon for at partiet ble dannet. I partiets program er det et eget kapittel som heter «Dialog og demokrati», hvor det konkretiseres hva som menes med innbyggerinvolvering.

Eirik Tveiten (Rødt) er irritert på at Ny Kurs påstår at innbyggerinvolvering først ble «oppdaget» etter at nykommerpartiet tok dette opp som tema. Han viser til at Moss Rødt programfestet flere punkter for innbyggerinvolvering allerede ved valget i 2015. Moss Venstre har også kastet seg på involveringskarusellen, og fikk nylig gjennomslag for «en åpen halvtime», der byens innbyggerne skal få anledning til å prate direkte til politikerne før bystyremøtene.

Frp fremmet et forslag om å innføre folkeavstemninger i den nye kommunen, noe som ble nedstemt. Målet for alle disse tiltakene er et ønske om at flest mulig skal oppleve at det nytter å engasjere seg.

Det er flott at de politiske partiene ønsker at innbyggerne skal få delta aktivt i de politiske prosessene. Men det reiser også noen prinsipielle spørsmål. I Norge har vi et representativt demokrati, der folket velger representanter til å styre for seg. Hvilke partier er villige til å fravike sine programposter hvis ressurssterke aksjonister er uenige i partiets prioriteringer? Hvilken del av innbyggerne vil partiene lytte til hvis også byens befolkning deler seg kraftig i sentrale prioriteringer? I den kommende valgkampen må partiene klargjøre i hvilken grad de er villige til å la innbyggerne være delaktige i utformingen av deres politikk. Ellers kan innbyggerinvolveringen lett bli et spill for galleriet. Noe som kan føre til mindre, ikke mer, respekt for partier og politikere.