Det er ikke alltid du får det du tror!

Eirik Tveiten (Rødt) tror ikke skillet mellom venstre- og høyresiden vil være tydelig nok for velgerne før høstens lokalvalg.

Av: Eirik Tveiten, ordførerkandidat Rødt

 

Dagsavisen Moss Dagblad har hatt flere gode oppslag om den lokalpolitiske usikkerheten rundt det kommende kommunevalget. Senest sist lørdag med et eget oppslag og leder om Senterpartiet, som for første gang på lenge ser ut til å erobre plass i det nye Moss kommunestyre (Moss og Rygge velger et felles kommunestyre den 9. september). Felles for oppslagene er at avisa har spesiell fokus på hvilken politisk side de ulike partiene vil støtte, en høyresiden eller venstresiden.

Ifølge Moss Dagblad vil Rødt og SV støtte en venstreside med Arbeiderpartiet, mens FrP vil støtte en høyreside med Høyre. De andre partiene (minus KrF) har alle uttrykt at de er åpne for å samarbeide der de får mest gjennomslag.

Dette med en venstre- og en høyreside er jo også den tradisjonelle måten å se det politiske landskapet på, men spørsmålet er om dette ”kartet stemmer med terrenget.”

I dagens Rygge kommunestyre har Arbeiderpartiet ordfører i samarbeid med Senterpartiet, Venstre og KrF, mens både SV og MDG er satt på sidelinjen.

I dagens Moss bystyre har riktignok ”venstresida" med AP, SV, MDG og Rødt et flertall, men særlig i saker som angår byutvikling bryter AP dette samarbeidet og samarbeider med Høyre. Disse to utgjør et solid flertall med 2/3 av kommunestyrerepresentantene. Dette gjelder for eksempel den høyst aktuelle reguleringssaken på Vanem. AP inntar sammen med Høyre og FrP et solid flertall i bystyret, på tross av at Rødt, SV, MDG, KrF, Venstre og en uavhengig (Arild Svenson), er mot!

Dette Høyre/AP-samarbeidet var også avgjørende for at det aldri ble utredet et alternativ til den vedtatte jernbanetraseen, osv. Det er likeledes svært sannsynlig at AP/Høyre vil stå i første rekke og akseptere den løsningen av Riksvei 19 som Statens Vegvesen (SVV) vil presentere i løpet av høsten. Selv om det er svært sannsynlig at SVV vil anbefale den allerede aksepterte løsningen med en bompengefinansiert Riksvei 19, i tunell under byens sentrum. Og at disse to partiene vil akseptere Bane Nors ønske om en regulering av Sjøsiden med en tettest mulig høyhusbebyggelse, som sikrer selskapet størst mulig avkastning.

Likeledes var det jo Moss Dagblad som gjorde en svært god jobb sommeren 2017, da det ble klart at byens ordfører Tage Pettersen ville bli valgt til stortinget. Avisa avslørte da at Høyre og AP hadde avtalt å styre Moss bystyre SAMMEN fra 2017.

Mitt poeng er at selv om valgkampen ofte bærer preg av en venstreside og en høyreside, viser forhandlingene etter selve valget at det oppstår ulike allianser som det ikke ble forutsatt eller varslet om i valgkampen! Ap og Høyre styrer allerede sammen i flere av dagens kommunestyrer og dette kan også bli et alternativ etter kommunevalget i Moss til høsten.

Spørsmålet er altså hvor absolutt denne delingen som Moss Dagblad og store deler av det politiske Norge opererer etter, egentlig er. 

For Rødt Moss er kampen mot Forskjell-Norge, mot profitten i velferden og FOR et stadig mer anstendig arbeidsliv hovedsakene, og at hensyn til klima og biologisk mangfold blir styrende for vår aktivitet. For Rødt er det er derfor helt uaktuelt å samarbeide med privatiseringsfantastene i Høyre/FrP ved konstituering av det nye kommunestyret og valg av ordfører.

Spørsmålet er om de andre partiene på venstresida kan gi tilsvarende garanti, og hva med Moss AP selv?