Aktiv pådriver for et stadig bedre miljø

DEBATT: "Moss Høyre skal fortsatt være en aktiv pådriver for et stadig bedre miljø i kommunen vår. Vi vil først og fremst støtte de miljøtiltakene der vi får mest effekt av de ressursene vi bruker, og sikre at aktuelle tiltak er praktisk gjennomførbare", skriver gruppeleder Sissel Rundblad (H) i denne kronikken.

Barna våre mener at vi politikere ikke har forstått alvoret i klimautfordringene, og Greta Thunbergs klimaengasjement førte til en landsomfattende skolestreik for klimaet. Det er helt umulig å ikke anerkjenne dette engasjementet. Klimastreiken er et uttrykk for en utålmodighet som verden virkelig trenger.

Formålet med miljø- og klimapolitikken er å sikre at vi tar vare på naturressurser og livsgrunnlag for våre etterkommere. Generasjonsperspektivet er viktig i Høyres miljøpolitikk og innebærer avveininger mellom ulike hensyn til miljø, klima, arbeidsplasser og lokalmiljø. Grønne arbeidsplasser må være lønnsomme arbeidsplasser, og det er nettopp når det å tenke grønt gir svarte tall i bedriftene, hos forbrukerne og i offentlig sektor, at ting virkelig begynner å skje!

Det at man kaller seg et grønt parti, betyr ikke at man har de beste klima- og miljøløsningene. Klimadebatten har i altfor stor grad blitt en debatt om man er for eller mot politisk styrt avvikling av norsk oljeproduksjon, men dette stenger for de debattene vi burde ha! Hvis det ikke utvikles konkurransedyktige alternativer til fossil energi, så blir det ikke noe globalt grønt skifte uavhengig av om Norge stenger ned sin oljeproduksjon. Det er heller en omvei til lavutslippssamfunnet, og en snarvei til et fattigere Norge.

Er vi i Moss Høyre flinke nok til å formidle vårt miljøsyn, og setter vi dette høyt nok på dagsorden?

Høyre skal fortsatt være, en aktiv pådriver for et stadig bedre miljø i kommunen vår. Vi vil først og fremst støtte de miljøtiltakene der vi får mest effekt av de ressursene vi bruker, og sikre at aktuelle tiltak er praktisk gjennomførbare. FNs klimarapport sier vi må halvere våre utslipp av CO2 innen 2030, og Høyre vil jobbe for at Moss kommune skal oppnå dette. Kommunen på sin side må utarbeide løpende oppfølging av utslippsmålet.

Med sine tre jernbanestasjoner får Moss en unik mulighet til å benytte jernbanen som kollektivløsning – også lokalt. Moss Høyre vil legge til rette for bedre fremkommelighet for buss fremfor bil, og det skal være lettvint og ikke minst hyggelig å ta bussen. Høyre skal sørge for at busstoppene får leskur med benk og sanntidsinformasjon som viser når neste buss kommer. Pendlerne må oppleve at det å bruke kollektivløsninger innebærer redusert reisetid, og det at bussavgangene fra jernbanestasjonene korresponderer med togene, må være en selvfølge. En knutepunktutvikling med boliger og arbeidsplasser nær stasjonene, vil også være med på å redusere forurensende veibruk ytterligere.

Høyre ønsker å legge til rette for at flere skal gå og sykle for å gi plass til de som må bruke bilen. Vi vil at det skal bygges gang- og sykkelbro over kanalen til Jeløy som blir koblet til den nye jernbanestasjonen og øvrig gang- og sykkelveinett. Krapfoss har dårlig og utrygg gang- og sykkelforbindelse med byen, men det å stenge Abelsgate for å etablere sykkelvei, viste seg å være en dårlig ide. Moss Høyre ønsker heller å utrede bygging av gang- og sykkelbro mellom Krapfoss og Nesparken.

Høyre innførte i sin styringsperiode et kommunalt tilskudd til rentbrennende ovner for å forbedre luftkvaliteten, men ser også behov for å innføre et lignende tilskudd for etablering av solenergi på tak. Vi besluttet å bygge nye Hoppern i massivtre, og vil fortsatt arbeide for at nye kommunale bygg holder nær nullenerginivå, og legge til rette for byggemetoder med minst mulig miljøbelastning.

Høyre ønsker å videreutvikle havna til landets mest miljøvennlige logistikknutepunkt, og vil tilrettelegge for at alle skip kan tilknyttes landstrømanlegget. Vi har fått Norges første innlandshavn på Vanem, og vi ønsker fortrinnsvis oppbevaring av containere der. Så få containere som mulig skal oppbevares i havna, og Høyre ser med spenning på arbeidet med å få elektrisk transport av containere til Vanem som fortrinnsvis skal gå om natten for å redusere trafikken gjennom byen i rushtiden.

Statsministeren besøkte Moss i sommer for å høre om Bastø Fosens planer om en ny hybridferge som skal settes i trafikk til høsten. Den krever et hurtigladeanlegg for å lades opp under den korte tiden den ligger i havn. Horten har et slikt anlegg og Høyre vil legge til rette for et tilsvarende ladeanlegg  i Moss slik at årlig reduksjon av CO₂ kan øke fra 4000 til 6000 tonn.

God miljø- og klimapoltikk handler om forvalteransvaret for natur og økosystemer. «Humlebyen» Moss har vært en bevisst satsing for å legge til rette for humlebestanden, og i 2016 ble prosjektet med å lage en humleplan startet. Høyre ønsker å fortsette dette arbeidet ved at byens parker tilrettelegges for parsellhager og dyrkingskasser, og at all offentlig beplanting i størst mulig grad tiltrekker pollinerende insekter.

Jeg forsikrer at Moss Høyre har miljø høyt på dagsorden, og vi ønsker treffsikre miljøtiltak for byen vår!

Sissel Rundblad
Gruppeleder Moss Høyre
Listekandidat 2019