Debatt

En god barndom må skapes!

En god barndom varer hele livet, sies det. Dette er et godt og ofte brukt uttrykk - et uttrykk det er vanskelig å ikke si seg enig i.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi forstår mer eller mindre intuitivt hva som menes med det, og det gjør at vi alle kan nikke gjenkjennende til det. I dette innlegget har jeg likevel ønske om å presisere noe mer konkret hva som kan ligge bak disse ordene, og på hvilke måter vi i Høyre mener at vi best kan være med på å skape en god barndom for menneskene her i Moss.

Da er det naturlig å definere noe først, slik at vi vet hva vi snakker om. Deretter er det naturlig å ta en titt på hva vi sier om dette i programmet vårt for den kommende kommunevalgperioden.

FNs barnekonvensjon slår fast at:

• Barn har rett til liv og helse

• Barn har rett til skolegang og utvikling

• Barn har rett til omsorg og beskyttelse

• Barn har rett til deltakelse og innflytelse

Barnekonvensjonen gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor. Fra 2003 gjelder barnekonvensjonen som norsk lov, og den har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre.

Barnekonvensjonen har også fire generelle prinsipper, som handler om ikke-diskriminering, barnets beste, barnets rett til liv og utvikling, og barnets rett til å bli hørt. En god oppvekst innebærer at disse elementene blir ivaretatt. Det er dette vi snakker om når vi sier «en god barndom».

Da blir utfordringen å se på hvordan vi som kommune klarer dette. Hvordan ligger vi egentlig an, og hva bør vi jobbe videre for å få til?

Moss kommunes Strategiplan for kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet 2022-2024 er forankret i, og utledet fra, kommunens overordnede planverk og visjoner. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål og Barnekonvensjonen. I denne strategiplanen kan vi få noen svar:

Generelt viser oppvekstprofilen, som det her refereres til, at Moss kommunen på en del områder ligger på samme nivå eller signifikant dårligere enn landet som helhet. Ikke på noe område ligger kommunen signifikant bedre an. Vi ser at andelen som gjennomfører videregående opplæring i Moss ligger på samme nivå som landet for øvrig. Dette gjelder både i gruppene norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning, mens for innvandrere er andelen under landssnittet. Moss er på linje med resten av landet når det gjelder trivsel og mobbing i skolen. I Moss er det flere barn (0-17) med barneverntiltak og det fattes flere akuttvedtak enn i resten av landet.

Innen helse og helseadferd viser oppvekstprofilen at Moss kommune ligger innenfor landsgjennomsnittet på hvor mange som oppgir å være fornøyd med helsen, overvekt og bruk av alkohol, mens det er flere unge i Moss som erfarer psykisk uhelse. På nasjonalt nivå er det anslått at 15-25% av barn og unge har så store utfordringer at de har behov for tilrettelegging i barnehage og skole.

Vi forstår at vi har noen store utfordringer før vi kan si at alle barn og unge i Moss har en god barndom.

Videre kan vi lese i den samme strategiplanen at Moss ønsker å ha gode helsetjenester, barnehager og skoler som gir muligheter for alle uansett kjønn, sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kognitive og fysiske forskjeller. Man ønsker at alle barn og unge blir godt rustet til å gjennomføre og bestå videregående skole. Det blir også beskrevet hvordan man tenker å komme dit, eller hvordan målene skal nås:

• Vi gir alle barn og unge mulighet til å oppleve et trygt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer helse, trivsel og utvikling.

• Våre skoler skal ha trygge elever som opplever sosial og faglig mestring.

• Våre ansatte skal ha rett kompetanse og bidra aktivt i «laget rundt barnet».

• Vi evner å fange opp sårbare individer og familier og sikrer et helhetlig hjelpetilbud på tidligst mulig tidspunkt.

Det er viktig og bra med gode planer, og det er selvfølgelig avgjørende at planene er realistiske.

Virkemiddelet for måloppnåelse er å følge opp planene med tiltak og en tydelig ansvarsfordeling:

«Alle enheter, virksomheter og avdelinger innarbeider satsingsområdet «Tidlig innsats og trygge lærings- og omsorgsmiljø for alle barn og unge» i sine virksomhetsplaner med tiltak for å nå målene».

En god barndom må skapes. Det er et samfunns aller fremste oppgave, slik jeg ser det. Det betyr at barnas, familienes og barnehagenes situasjon må vies oppmerksomhet. For barnehagene må være skikkelig rustet for å ta i mot barna - akkurat slik de er.

Harald Wollebæk skriver i Utdanningsnytt 27.06.2023 at over 93 prosent av alle barn i Norge går i barnehage. Barnehagene spiller en helt sentral rolle i livene deres i disse årene da viktige personlighetstrekk formes. Barnehagene er det viktige første møtet med utdanningssystemet. Da er det et helt sentralt samfunnsansvar å sørge for at vi har barnehagelærere som har overskudd og pågangsmot til å lede det faglige arbeidet der, takle tempoet og beholde arbeidsgleden, også fram til pensjonsalder.

I sitt innlegg er det barnehagelærerutdanning pensjonsavtale han tar til orde for, men han peker på noe større enn det, slik jeg ser det: Det er en utvikling på gang i skolen som krever stadig mer av lærerens evne til kompleks tenkning og agering. Denne utviklingen er det grunn til å tro at vi også ser kimen av allerede i barnehagen. Også barnehagelærere må rustes for en mer kompleks hverdag. Deres arbeidshverdag må vies oppmerksomhet, slik at barnas lek og læring kan være i fokus.

Vi trenger ansatte i barnehagen som har den kompetansen og de rammene som må til at for at denne første og viktige arenaen for barnets utvikling gjennom oppvekst og utdanning blir god!

Moss Høyre er tydelige på hvilke rammer det bør være:

Barnehagen skal være et sted der foreldre trygt overlater deler av omsorgen for det kjæreste de har til andre! Vi vil at alle skal oppleve frihet til å velge den barnehagen som best samsvarer med familiens behov, og at tilbudet som gis er like godt enten det gis av private eller offentlige aktører. Vi vil at samarbeidet mellom hjem og barnehage styrkes, og at ulike instanser som Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og Barne- og Ungdoms Psykiatrien (BUP) ved behov samarbeider godt rundt barnet. Samarbeid på ulike arenaer sikrer bedre kvalitet både i barnehagehverdagen og ved overgangen til SFO og skole.

Derfor vil vi i Moss Høyre:

• Styrke kompetansen til de ansatte i barnehagen gjennom etter- og videreutdanning. Det faglige arbeidet må vies så stor oppmerksomhet at det gjenspeiles i det pedagogiske tilbudet som gis- hver dag!

• Satse på private og ideelle barnehager som en del av et godt barnehagetilbud.

• Sikre en god og desentralisert barnehagestruktur med stort mangfold og god kvalitet

• Sørge for at alle ansatte i barnehagen har nødvendig kompetanse.

• Barna skal oppleve utvikling, lek og læring i et rikt og stimulerende miljø!

• Likebehandle private og offentlige barnehager. Verdien av gode barnehager er stor, enten de er private eller offentlige.

• Opprettholde Åpen barnehage

• Opprettholde Home Start

«I laget rundt barnet» er det ikke forsvarlig å utelukke noen av de mange ressursene som finnes i samfunnet. Det er ikke klokt å ville bygge ned der noen forsøker å bygge opp. Det er ikke politiske vinninger eller kjepphester som må få lov til å styre i hvilke retninger barnehage og skole skal gå. Det er fagmiljøene selv, og det etterhvert kanskje udefinerte eller ukjente begrepet «sunn fornuft» som må bære frem verdiene vi ønsker å bygge barnas grunnmur på. Definisjonene jeg innledningsvis skrev om er i mine øyne sunn fornuft.

Det er også programmet vi i Høyre går til valg på.

Til syvende og sist er det på verdiene våre vi bygger en fremtid. La oss derfor være sikre på at de er sunne, sanne og gode - for alle som involveres i, og påvirkes av, dem.

Godt valg!

Mer fra: Debatt