Debatt

Arealskvisen

Høyre er et næringsvennlig parti som vil legge til rette for næringsetablering der nye jobber skapes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi skal lytte til de behovene bedriftene har, og komme med konkrete løsninger på hvordan kommunene kan bli mer næringsvennlige. Enten det handler om å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, areal eller en mer effektiv saksbehandling.

Hensynet til klima- og natur i arealpolitikken bør stå sterkt. For Høyre handler forvalteransvaret om å balansere mellom hensynene til vekst og vern. Høyre ønsker å legge til rette for vekst, og utvikle lokalsamfunnene – men samtidig må dette skje innenfor naturens tålegrenser.

Næringsarealer er en knapphet som eksisterer i mange Østfold-kommuner, men vi vet også at areal er den viktigste enkeltfaktoren i arbeidet med å stanse tap av natur, og det er her arealskvisen gjør seg merkbar. Når natur bygges ned, svekkes naturens økosystemer og evnen til å fange og lagre karbon fra atmosfæren Ethvert byggeprosjekt på matjord må vurderes i lys av nasjonale føringer, matberedskap og bærekraftig arealutvikling. Kommunen må vurdere om den planlagte nedbyggingen har så stor samfunnsnytte at nettopp denne nedbyggingen av jordbruksareal bør prioriteres, men hovedregelen må være at vekst skal skje andre steder enn på dyrkbar mark.

Forutsigbarhet er også vesentlig i en arealplan som er ment til å strekke seg over 10 år. En forutsigbar plan som ikke bare ivaretar innbyggere, men også utbyggere og næringsliv! Høyre mener man må være svært forsiktig med omdisponering av allerede avsatt næringsareal – spesielt når grunneier har forholdt seg til vedtatte planer og som kanskje sitter igjen med en stor regning etter å ha bidratt i offentlig spleiselag eller reguleringsprosesser. Dette er arealskvis i praksis.

Så kan terrenget endre seg i forhold til kartet. Verden går framover og siden kommunenes arealplaner ble vedtatt rundt 2020, har vi blitt bevisst på klima og natur på en helt annen måte enn før. I tillegg gjør krigen i Ukraina at vi må tenke mer på matjord enn før. Dette er ytterligere et signal om at vi må være forsiktig med å bygge ned verdifull matjord.

Østfold Høyre ønsker å støtte kommunene i å tilrettelegge næringsarealer i planarbeidet, og i det vedtatte programmet forplikter vi oss også å jobbe for arealnøytralitet for Østfold som helhet. Vi må gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, heller enn å bygge ned naturen. Vi må utvikle arealeffektive løsninger, bygge i høyden og faktisk tåle at næring synes i landskapsbildet. Vi må utvikle områder med dårlig bærekraft som for eksempel tynt og skrint jordlag på steingrunn.

Jeg deltok i KS-seminaret «Læring for Næring» i midten av januar der representanter fra flere kommuner i Viken og Vestland var til stede og diskuterte knapphet på næringsareal. Her fikk vi eksempler på en ny type arealkrevende næring som f.eks. datalagringssenter og batterifabrikker. Både batterifabrikker og datasentre kan ha større samfunnsnytte enn de negative konsekvensene. De negative konsekvensene for naturmangfoldet og energibruken kan begrenses ved å stille krav til lokalisering. Spillvarmen fra batterifabrikker og datasentre skal utnyttes, og skal ikke lokaliseres i områder med stor naturverdi og i hvert fall ikke på matjord eller på myr. Batterifabrikker og datasentre bør lokaliseres i områder der det er mulig å gå, sykle eller bruke kollektivtransport for å komme på jobb.

Høyre ønsker all næring med tilhørende arbeidsplasser velkommen til Østfold, men vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig; vekst og vern!

Mer fra: Debatt