Debatt

Betaler vi Movars regning?

Movar IKS kalkulerer med at prislappen på Nye Fuglevik renseanlegg blir 980–1.100 millioner kroner med nitrogerensing. I tillegg kommer kostnaden for den nye 9,15 km vannledningen fra Årvoll til Vestby. Er vi som innbyggere virkelig villige til å ta denne kostnaden?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På styremøtet i Movar IKS 31.03.22 ble følgende vedtak fattet: «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 2 400 millioner kroner». Jeg har forstått at Nye Fuglevik renseanlegg ble antatt av Movar selv å ha en prislapp på 500–600 millioner kroner uten nitrogenrensing. Nå bruker Movar IKS Statsforvalterens tall fra 2021 og viser i styremøtet at prislappen på det nye renseanlegget blir på mellom 980–1.100 millioner kroner, etter at selskapet ikke fikk medhold i sin klage på kravet om nitrogenrensing.

Movar planlegger å utvide renseanlegget på Fuglevik fra 4.200 m² til 12.000 m². Ettersom hele grunnen rundt eiendommen det skal bygges på er kvikkleire er det etter min mening mer realistisk å anta at prosjektet vil koste nærmere 1,5 milliarder før det faktisk står ferdig. Uansett hva sluttsummen på anlegget blir, er det vi som bor i eierkommunene til Movar som i sisterekke må ta regningen gjennom økte avløpsgebyrer. Det blir neppe en liten økning! Vi vil garantert merke det på lommeboka.

Det hører med til denne saken å si noe om bakgrunnen for at vi er der vi er i dag i Movars prosjektering. Fylkesmannen i Østfold ga nemlig Movar IKS utslippstillatelse tilbake til 27. februar 2008. I denne ble det interkommunale selskapet pålagt å gjennomføre fosfor- og sekundærrensing. Fristen for ferdigstillelse ble satt til 2020. Antakelig syntes Fylkesmannen den gang at det var urimelig at Movar IKS måtte bygge ut for fosfor- og sekundærrensing ved alle sine tre anlegg på Fuglevik, Kambo og Råde. Fylkesmannen anbefalte derfor at Kambo renseanlegg ble nedlagt. Ved å legge ned på Kambo renseanlegg, som er det eldste anlegget, anslo Fylkesmannen den gang at kostnaden for fosfor- og sekundærrensing på Fuglevik ville komme på om lag 500–650 millioner kroner. Slik jeg ser saken dukket derfor Nye Fuglevik renseanlegg opp som «eneste alternativ» ene og alene av økonomiske grunner.

Movar IKS søkte om utsettelser på kravet om fosfor- og sekundærrensing. Selskapet kom nemlig først i gang med de første planene for Nye Fuglevik renseanlegg i 2020, da fosfor- og sekundærrensing skulle ha vært i gang. Det hadde da gått 12 år uten at Movar hadde gjort noen verdens ting med kravet fra Fylkesmannen. Jeg mener at Movar derfor i praksis har vært en solid bidragsyter til at Mossesundet er i den tilstanden det er i nå.

Det må også påpekes at Værne kloster landskapsvernområde ble etablert i 2013. Altså 5 år etter at Fylkesmannen i Østfold mente at Movar IKS burde satse på Fuglevik. Fire år senere, i 2017, ble herregårdslandskapet i Rygge etablert som en buffer/vernesone rundt Værne kloster landskapsvernområde. Dette nettopp for å beskytte området rundt Værne kloster for denne type etableringer som Movar nå prosjekterer. Dette illustrerer at forutsetningene for vedtaket fra Fylkesmannen i Østfold fra 2008, som Movar fremdeles jobber etter, ikke lenger er gjeldende. Når Kongen i statsråd har vedtatt at Værne kloster landskapsvernområde må bevares, må snart også Movar og eierkommunene innse at Fuglevik ikke er stedet for et storstilt renseanlegg.

Movar IKS sin lånesituasjon ved utgangen av 2021 var på «bare» 500 millioner kroner. Etter hva jeg forstår har nå selskapets låneramme blitt utvidet fra 1.200 millioner kroner til 2 400 millioner. Slik jeg ser det er det alvorlig. Vil virkelig alle eierkommunene til Movar være med på dette låneopptaket?

Movar IKS skriver videre i sin begrunnelse for å øke sin låneramme på til 2,4 milliarder kroner: «Av hensyn til fremdrift i Fuglevik-prosjektet, er MOVAR IKS avhengig av at ny låneramme er vedtatt i løpet av juni 2022.» Da spør jeg, hvorfor haster det sånn nå? Movar har jo ikke gjort noe siden det første pålegget fra Fylkesmannen kom i 2008. Nå fikk Movar IKS svar på sin klage om nitrogenrensing fra Miljødirektoratet den 20. juni 2022, men krever svar på økt låneramme fra 1.200 millioner kroner til 2.400 millioner kroner fra eierkommunene innen 14-dager. Hvorfor?

Miljødirektoratet hevdet i sitt skriv til Statsforvalteren i Oslo og Viken av 13. mai 2022 at nitrogenrensingen burde være på plass snarest, og senest innen en tidsperiode på 10–20 år. Jeg tenker det gir oss mulighet til å revurdere planene og starte forfra. Fuglevik er uegnet som nytt satsing-/utbyggingsområde for rensing av kloakk og avløpsvann for mosseregionen. At anlegget ble vedtatt lagt til Fuglevik på midten av 80-tallet var etter min mening en tabbe. At nye tabber skal begås ved å tredoble størrelsen på anlegget på Fuglevik, mener jeg er galskap.

Min anbefaling, etter et dypdykk i vår regions avløpshåndtering, er at mosseregionen løser sitt utslippsbehov til Oslofjorden ved å inngå et samarbeid med Nedre Glommaregionen.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra: Debatt