Debatt

Krever handling mot partnerdrap

Mediene har fortalt oss de dramatiske nyhetene om at fem kvinner ble drept av menn i nære relasjoner den siste uken i mars og den første uken i april. Partnerdrap er den mest alvorlige formen for vold i nære relasjoner og skjer sjelden uten forvarsel.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.


Tage Pettersen og Sissel Rundblad fra Høyre står foran en stengt bru, med sperring foran

En fjerdedel av alle drap i Norge blir begått av en som står offeret nær. Ved omtrent 70 prosent av disse drapene var det i forkant av drapene rapportert om vold i relasjonen mellom offeret og gjerningspersonen. Det er menn som begår flest partnerdrap, og kvinner har større sannsynlighet for å bli drept av sin nåværende eller tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle enn av noen andre. Kvinner med minoritetsbakgrunn er overrepresentert på krisesentrene og vold i nære relasjoner er sosialt akseptert i en del minoritetsmiljøer.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som i ytterste konsekvens tar liv. Det rammer familiene hardt og er et alvorlig samfunnsproblem. I august 2021 la regjeringen Solberg frem handlingsplanen «Frihet fra vold» om å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Handlingsplanen inneholder tiltak for å styrke innsatsen mot denne kriminaliteten ytterligere.

I arbeidet med å bekjempe volden setter man ofrene først ved å forebygge og hjelpe bedre og sørge for at kunnskapen om faresignaler og avvergingsplikten er kjent for alle som møter voldsutsatte. Kommunale eller interkommunale handlingsplaner kan være gode verktøy for å koordinere den lokale innsatsen mot vold i nære relasjoner. En kartlegging fra 2018 viste at kun 40 prosent av kommunene hadde handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Undersøkelsen viste at handlingsplaner som har klare strategier og konkrete tiltak for voldsarbeidet, og som blir implementert og evaluert, er nyttige verktøy for politikere og administrasjon og for å sikre kvaliteten på tjenestene.

Personer som melder fra om at de lever i voldelige forhold, må være trygge på at politiet etterforsker sakene grundig, og at gjerningspersonen stilles til ansvar. Det skal nytte å melde fra!

Høyres landsmøte vedtok i april en uttalelse som ber om handling. Dette har jeg, sammen med flere av mine kollegaer, nå fulgt opp på Stortinget ved å fremme et representantforslag med åtte konkrete forslag. Noen av disse er å snarest mulig opprette en permanent partnerdrapskommisjon, å utarbeide et nasjonalt forebyggingsprogram for en samordnet innsats mot partnervold og partnerdrap, å påse at kommunene har vedtatt handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og å styrke akuttilbudet til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Jeg er også med på et annet representantforslag der Høyre har fremmet flere forslag om å styrke ofres stilling gjennom blant annet mer bruk av omvendt voldsalarm og lavere terskel for å idømme evigvarende kontaktforbud. Forslagene ligger nå til behandling i Stortinget, og jeg vil understreke betydningen de foreslåtte tiltakene vil ha for arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner og partnerdrap.

Selv har jeg vært leder av representantskapet for krisesenteret i Moss gjennom mange år og er engasjert i dette viktige temaet. Nå håper jeg vi klarer å løfte både debatten, bevisstheten og ikke minst bidra til at flere kvinner kan leve trygge og frie liv!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt