Debatt

FOR et rettferdig arbeidsliv med hele og faste stillinger, også for ansatte i Moss kommune!

Det politiske flertallet i Moss (Ap, Rødt, SP, SV, MDG og KrF) har på flere områder reist kampen mot sosial dumping og FOR et rettferdig arbeidsliv i kommunen

Kommunestyret står nå foran behandlingen av nytt kommunebudsjett for 2022. En samlet gjennomgang over hvordan det forholder seg med riktig fagkompetanse og faste og hele stillinger innen Moss kommunes egne virksomheter, særlig innen helse- og omsorgstjenesten, bør løftes fram og bli en del av dette arbeidet.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kommunestyre i Moss har tidligere vedtatt Oslomodellen for alle byggeoppdrag i regi av Moss kommune. Nå stilles det derfor krav til de ansattes lønnsforhold, fagkompetanse, antall lærlinger osv. osv. som en forutsetning for å kunne utføre byggeoppdrag for Moss kommune.

Likeledes har kommunestyret tidligere vedtatt at et kriterium i serveringsbransjen om at tariffavtalens minstelønnssatser skal følges, som en forutsetning for å få innvilget skjenkebevilling.

Kommunestyret har også tidligere vedtatt en klar forventning om at det i etableringstjenesten i både Viken fylke og vårt eget Mosseregionens Næringsutvikling skal det legges til grunn at ansatte har faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsforhold.

Ved posisjonens arbeid med kommunens budsjett for 2022, mente vi at tida nå var inne for å se på kommunens egen virksomhet, det vil si: Arbeidsforholdene for alle de kommunalt ansatte i Moss kommune!

Moss kommune med 50 000 innbyggere, er byens desidert største arbeidsgiver med over 3200 ansatte. For tiden finnes det ingen fullstendig oversikt over antall deltidsansatte eller ufaglærte, kommunalt ansatt, men på spørsmål fra Rødt svarte kommunedirektøren at flertallet av de ansatte innen Helse og mestring jobber deltid. Likeledes at av de ca. 1600 ansatte innen Helse og mestring, jobber 21,4 % (340 ansatte) uten formell fagkompetanse.

Samtidig slår Utdanningsforbundet i Moss fast at innen undervisningsstillinger med til sammen 504 ansatte, er det 86 årsverk (17 %) uten undervisningskompetanse.

Når det gjelder lærlinger, klarte ikke Moss kommune å oppfylle minimumskravet om 2 lærlinger per 1000 innbyggere (dvs. 100 lærlinger), men måtte klare seg med 85 lærlinger i 2021.

Rødt er derfor svært fornøyd med at det i det vedtatte kommunebudsjett slås det fast at arbeidet med HELTIDSKULTUR, økt fagkompetanse og antall lærlinger skal gis høy prioritet i den kommende budsjettperioden

Det er vedtatt et verbalforslag, om at det skal opprettes en partssammensatt arbeidsgruppe, som grundig og systematisk skal ha ansvaret for at Moss blir en foregangskommune for faste og HELE stillinger, og at dette arbeidet skal organiseres som et prosjekt med en klar framdriftsplan. Det skal søkes om statlige prosjektmidler, og til sammen er det satt av 13 millioner i planperioden for å innføre en HELTIDSKULTUR i Moss kommune.

Til arbeidsgruppen skal det utarbeides en oversikt per avdeling over antall deltidsansatte og en oversikt over antall ufaglærte per avdeling.

Til ordningen med «Fagbrev på jobb» som Moss kommune har prøvd ut og til sammen 3 (tre) ansatte tok fagbrev med denne ordningen i 2021, skal kommunedirektøren legge fram en ambisiøs plan for en kraftig øking.

I kommunebudsjettet vises det også til at 2 lærlinger per 1000 innbyggere er et minimum. Det betyr at det skal legges vesentlig bedre til rette for at flere av kommunens egne ungdommer på de yrkesfaglige studielinjene, skal få kommunal lærlingplass. Kommunen trenger flere fagarbeider, flere lærlingplasser er både et samfunnsansvar, og en god måte å få flere ungdommer i jobb.

Ved disse ordningene bidrar også kommunebudsjettet til å reduseres de økonomiske forskjellene i kommunen: ufaglærte deltidsansatte er lavtlønte, og en hel fast stilling vil gi dem en vesentlig bedre og sikrere årslønn. Dersom ufaglært samtidig benytter seg av ordning «Fagbrev på jobb», vil de også oppnå en lønnsøkning (i gjennomsnitt på ca. kr 60 000 høyere årslønn).

Samfunnet trenger flere fagarbeidere, og flere lærlinger vil sikre at flere av kommunens egne ungdommer får en fagutdanning og en fast jobb.

Disse ordningen vil også i sin tur bety bedre tjenester for brukerne.

Innen helse og mestring vil brukerne få færre ansatte å forholde seg til (hele stillinger) og bedre tjenester (helsefagarbeider).

Likeledes innen barnehage, skolen og rengjøring osv. vil en møte færre ansatte (hele stillinger) med bedre fagkompetanse (fagbrev).

Framover skal det fortsatt åpnes for at også personer uten formell fagkompetanse kan få jobb i Moss kommune. Kommunen skal fortsatt ansette folk uten formal kompetanse. Det kan være innbyggere som for eksempel har ramlet ut av utdanningsløpet eller av andre grunner ikke har fått en formell fagkompetanse. Moss kommune har en ambisjon om å være en lærende organisasjon, som hele tida gir innbyggerne og ansatte en ny mulighet til å komme inn i arbeidslivet, og få et tryggere og bedre liv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt