Debatt

Det er fortsatt mulig å være konstruktiv og ansvarlig

Fortvilelsen var stor blant mange av våre eldre innbyggere da posisjonen i KAI-utvalget nylig fastholdt å plassere to «robuste boliger» for personer med lav boevne på grunn av aktiv rus og psykiatri rett ved Ekholt sykehjem, Ekholt omsorgsboliger og Nordskogen borettslag på Ekholt. Vi spør: Hva med alle de over 130 eldre som bor der? Hvem tar ansvar her?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Stemmeurnene har ikke rukket å bli støvete en gang før mange av Mosse-politikerne har glemt valgløftene de ga for de eldre. I kjølvannet av posisjonens iver etter å tenke på folk med lav boevne på grunn av aktiv rus og psykiatri, tar de ikke inn over seg det faktum at de nå overkjører en annen sårbar gruppe: Våre aller eldste. Og det i et stort antall. Dette er eldrepolitikk som står til stryk av dagens posisjon i Moss.

Vi trodde ansvarlig og klok politikk var å ivareta helheten og balansere de ulike hensyn. To personer med utfordringer innen rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP-lidelser) opp mot over 130 sårbare eldre. Og la det være klart: vi synes også denne gruppen skal bo godt. Men posisjonens politikere må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Nå er de sårbare eldres trygghet og sikkerhet mindre viktig. Det fremstår som om man bare vil bli ferdig med denne saken fortest mulig. Den har jo, som KAI-lederen har presisert mange ganger, versert i sju år. Hastverk trumfer sikkerhet og langsiktig tenkning. Hvorfor skal våre sårbare eldre betale prisen for at administrasjon og politikere ikke har klart å lande denne saken på sju år?

Deler av KAI-utvalget viser til at faginstanser hevder det er en god idé å plassere personer med tunge rus- og psykiatriutfordringer midt i et boligfelt og som nærmeste nabo til et eldrehjem. Men noen referanser til hvilke faginstanser det her siktes til har uteblitt. Det finnes imidlertid en rekke tunge faginstanser som sterkt fraråder å plassere ROP-klientell midt i et boligfelt, og understreker den uforutsigbarheten alvorlig psykisk syke representerer for nære omgivelser (Politiet og Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) m. fl.). I kombinasjon med rusmisbruk er personer med alvorlige psykiske lidelser en gruppe som er tungt overrepresentert når det kommer til risiko for voldsbruk, både rettet og vilkårlig. I Tverrveien 6 er det ikke tiltenkt noen form for tilstedeværende oppfølging eller bemanning fra Helsevesenet, med den risikoen dette innebærer.

Vi har etterlyst risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) spesifikt for området, men dette finnes ikke. Kommunaldirektør Silje Hobbel uttaler til Ekholt Velforening i en e-post: «Vi gjør ROS-analyse i hver enkelt etablering». Etter vår forståelse skal altså en vurdering av risiko og sårbarhet for øvrige beboere i Tverrveien 6 sitt nærområde vurderes etter at beslutning om plassering er foretatt. Dette faller på sin egen urimelighet all den tid ROS-analyse skal være en del av et beslutningsgrunnlag i forkant, og ikke i etterkant, av en beslutning som innebærer risiko for nærmiljøet. Kommunen har i dette tilfellet åpenbart ikke forstått hva en slik risikovurdering skal benyttes til, og inneholde.

De mange sårbare eldre ved Ekholt sykehjem som er nærmeste nabo til Tverrveien 6 er ikke nevnt med ett ord i sakspapirene fra kommuneadministrasjonen. En annen tomt ble tidligere vurdert av administrasjonen som ikke egnet av såkalte «boligsosiale hensyn» da den ligger tett på andre kommunale formålsbygg og sårbare grupper. Hva gjør tomten i Tverrveien 6 mer egnet?

KAI-leder Øyvind Tandberg-Hanssen (SV) synes velene har vært lite løsningsorienterte og spør på hvilken måte velforeningene har vært konstruktive i denne saken. Men dersom velforeningene skal foreslå konkrete løsninger, må kommunen inkludere disse i saken og ikke late som om de ikke eksisterer. Vi som velforening har ingen forutsetninger for å gjøre administrasjonen sin jobb, men vi vet mye om området rundt Tverrveien 6. Det er til å undre seg over at det var vi som måtte oppdatere de ansvarlige politikerne og administrasjonen om de faktiske forholdene i dette området. Slett saksbehandling kalles det!

Hvor ble det av reell brukermedvirkning og innbyggerinvolvering? Først blir man som velforening og innbygger ikke involvert i prosessen, før vi selv trenger oss på. Men når vi kommer med saklige og faglige argumenter for hvorfor denne plasseringen ikke er akseptabel, adresserer ikke administrasjonen eller posisjonen noen av disse punktene. Og etterpå påstår KAI-lederen at vi er lite konstruktive og lite løsningsorienterte. Det er ikke til å undres over at dialogen uteblir.

I kjølvannet av budsjettrundene som nå er i fokus har ett av partiene foreslått å legge inn ekstra midler i budsjettet for kjøp av ekstern tomteplass. Dette synes vi er et konstruktivt forslag! (Og tenk muligheten for å selge kommunale tomter til annen bruk, for å få inntekt.) De sårbare eldre som allerede bor i Tverrveien skal også få bo godt og er helt i tråd med kommunens satsing på å «Leve Hele Livet». Nå ber vi KAI-leder og posisjonen foreta en ny runde og finne en konstruktiv løsning som ivaretar de eldre på Ekholt, en gruppe som fram til nå er blitt helt oversett av kommunen i denne saken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt