Debatt

Hele kvikkleireområdet må utredes, før det er for sent

Vi er ikke fagpersoner innen geologi, hydrologi eller geoteknikk, kun samfunnsengasjerte borgere, og svært bekymret. Vi vet også mye om leirområdet i Moss sentrum, og det store ansvaret kommunens administrasjon og folkevalgte står ovenfor.

Politisk ledelse må ta ansvar for å hindre en ulykke, skriver artikkelforfatterne.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har rådført oss med uavhengige fagpersoner, og erfarer at det avdekkede kvikkleireområdet er mye større og farligere enn tidligere antatt. Det samme området som nå også er gjenstand for tung anleggsvirksomhet.

Det pågående arbeidet som NGI utfører for Bane NOR, og entreprenøren Mossia ANS omfatter kun deler av det identifiserte fareområdet for kvikkleireskred. Dette gir ingen pålitelig trygghet og sikkerhet for innbyggerne i Moss. Det må gjøres en ny, faglig forsvarlig utredning, av en uavhengig aktør.

Kartleggingen må favne hele området, baseres på NVEs veileder, inneholde en tiltaksplan for sikrings- og stabiliseringsarbeid i området, og en langsiktig plan for overvåking av området. Planen må inneholde rekkefølgekrav, kompetansekrav til utførende, kvalitetskrav til boreutstyr, målinger, overvåking etc. Leiravsetningen i fjorden ved havneområdet må også undersøkes grundig!

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan bistå.

Statens geotekniske institutt i Sverige (SGI) kan også stå for en slik utredning. SGI har vært engasjert i leirskred/leirundersøkninger i Götaelvområdet, og har derfor erfaring fra tilsvarende områder som i Moss.

NGI blir brukt som garantist for det pågående arbeidet i kvikkleireområdet, og rapporterer om sine erfaringer knyttet til kvikkleire.

NGI beskriver blant annet hvordan fundamenteringsarbeider påvirker omgivelsene rundt kvikkleire. NGI uttrykker at det er problematisk å kunne gi garantier for, eller en sikker vurdering, av stabilitet i et skrånende terreng med kvikkleire sett i et lengre tidsperspektiv.

Dette betyr at selv om dagens målinger i et område med nybygging, viser tilfredsstillende stabilitet, vil dette kunne endres/forverres og bli risikofylt senere pga. ny anleggsvirksomhet i nærheten.

NGI innrømmer at de fortsatt mangler en omforent metodikk, og ikke minst erfaring i praktisk bruk av sannsynlighetsvurderinger av skråningsstabilitet, selv om mye av teorigrunnlaget er på plass. Vurdering av naturlige skråninger som i Moss er spesielt utfordrende, og burde helst vært foretatt årlig for å unngå mulige hendelser. Erosjon og naturgitte variasjoner i grunnvannet som ekstremalverdier kan initiere skred.

Vi legger gjerne til at ekstremvær og fremtidige klimaendringer ganske sikkert også vil gi avvikende verdier.

Adm.dir. Lars Andresen (NGI) poengterer at det er et særlig behov for mer kunnskap om skred som brer seg sideveis. (Verdalsraset i 1893, Rissaraset i 1978, og Kattmarkraset i 2009). Kilde: NGI (BegrensSkade -rapporten 2016, BegrensSkade II / REMEDY 2020, og uttalelse om probalistiske vurderinger med kvikkleire i skrånende terreng).

I 2018 uttalte rådmann Bente Hedum at det juridiske ansvaret ikke er kommunens anliggende, og at man ikke skulle stikke hodet fram i forhold til grunnforholdene på jernbaneprosjektet.

Om sikkerheten gis det i dag følgende svar fra politisk ledelse: Vi følger nøye med!

Hva med det politiske ansvaret og pakten mellom de folkevalgte og velgerne? Kommunedirektøren og politisk ledelse må ta ansvar for å hindre en ulykke!

Det er nå knapt et år siden raset i Gjerdrum gikk med fatale konsekvenser, fordi ingen tok ansvar.

De folkevalgte er informert om konsekvensene av et mulig skred her i Moss, og det er skremmende å lese om NGIs advarsler til Gjerdrum kommune allerede i 2003:

«Større skred, over 10 mål antas å kunne medføre at 10–50 mennesker mister livet. Materielle skader kan komme opp i 20–100 millioner kr» (Kilde: VG).

Rapporten ble altså skrevet før området i Nystulia i Gjerdrum ble bygd ut. Kvikkleireskredet gikk 30. desember i 2020, selv om både utbygger og kommunen skal ha hatt kunnskap om at området var rødmerket med høy faregrad for skred.

I en pressemelding 8. januar 2021 skrev NGI om instituttets ansvar i forbindelse med utbyggingen i og NGIs rolle i å kontrollere utførelse av sikringstiltakene i Nystulia i Gjerdrum:

- NGI har, etter det vi vet nå, ikke hatt det formelle ansvaret for å kontrollere utførelse av grunnarbeidene knyttet til sikringstiltakene.

I Moss må vi nå gjøre alt vi kan for å hindre at noe lignende skal skje.

Det handler om innbyggernes sikkerhet og trygghet. Derfor ber vi Moss kommunestyre bestille en uhildet utredning av hele det nå kjente kvikkleireområdet i Moss.