Debatt

Trygghet, mangfold og åpenhet

Norge har kommet langt når det gjelder annerkjennelse av skeives rettigheter. Holdningsundersøkelser viser en økende aksept av lhbtiq-personer og at majoriteten av befolkningen i Norge er positive til skeive. Et uttrykk for den økende aksepten er de mange, årlige markeringene av pride som nå arrangeres rundt om i hele Norge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Til tross for betydelige framskritt, gjenstår det fortsatt en rekke utfordringer. Skeive opplever fortsatt hatkriminalitet, diskriminering, trakasse­ring og vold på grunn av sin identitet. Dette utgjør en barriere mot å nå Høyres mål om mer åpenhet om kjønns- og seksualitets­mangfold og bedre levekår og livskvalitet for skeive.

Ingen skal utsettes for trakassering og vold på grunn av sin identitet, verken i by eller bygd. Alle skal være trygge på sitt eget hjemsted og kunne leve åpent som den de er, og uavhengig av om man er skeiv eller ikke. Både nasjonalt og internasjonalt er det viktigere enn noen gang å stå opp for skeives rettigheter. Mange lever gode liv, samtidig som det er betydelige levekårsutfordringer for flere grupper. Derfor har regjeringen lansert 46 tiltak for å gi skeive et bedre liv.

Regjeringen ønsker å forsterke innsatsen for skeives rettigheter, levekår og livskvalitet i Norge. Dette handler om å se hele mennesket med alle dets identiteter, gjennom alle livsfaser og på alle samfunnsarenaer. Mangfoldet i den skeive befolkningen er stort, med ulike grupper og individer i ulike livssituasjoner og som alle har ulike behov. Alle skeive skal ha de samme mulighetene til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

De fem prioriterte innsatsområdene i planen er:

  • økt kunnskap og forskning om skeive i Norge
  • økt åpenhet om kjønns- og seksualitetsmangfold og likeverdige offentlige tjenester
  • likestilt arbeidsliv, trygge nærmiljøer og offentlige rom
  • konverteringsterapi
  • videreføre internasjonalt lederskap

Konverteringsterapi omtales ofte som handlinger eller praksis som har som formål å få personer til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Konverteringsterapi kan være skadelig og frata personer friheten til å leve fulle, gode og likestilte liv. Regjeringen har derfor tatt initiativet til en juridisk utredning om konverteringsterapi, som ble igangsatt i 2020. Dette arbeidet har resultert i et forslag til lovregulering av konverteringsterapi som snart vil sendes på høring.

Høyre skal være det partiet som sikrer deg muligheten til å være annerledes. Derfor er jeg veldig glad, for at regjeringen nå foreslår at konverteringsterapi skal reguleres ved lov. Dette handler om å se alle mennesker med alle dets identiteter, i alle livets faser og på alle samfunnsarenaene. Det skal være trygt å være skeiv i Norge i 2021. Ingen skal være bekymret eller engstelig for at de ikke skal aksepteres og godtas fordi de er skeive.