Debatt

EUs helseunion til Norge

EU vil innføre en helseunion på lik linje med energiunion (ACER), togunion, finansunion osv. EU har i dag kun en begrenset myndighet i helsepolitikken gjennom markedsregler og krav til offentlig statsstøtte, men nå vil EU overføre mer myndighet fra medlemslandene gjennom EUs helseunion. Gjennom EU/EØS traktaten/avtalen har Norge forpliktet seg til å tilpasse seg EU innenfor EØS sitt virksomhetsområde.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har sett tilpasningen over lengre tid. Våre offentlige helsetjenester har blitt organisert som offentlige foretak i den hensikt å tilrettelegge for en bedre konkurranse mellom offentlige og private foretak.

Vi alle kjenner også til fritt sykehusvalg som er innført i Norge gjennom pasientrettighetsdirektivet til EØS/EU? ESA har allerede påpekt at Norge har for liten fremdrift til å åpne enda mer opp for «fri flyt» av pasienter i Europa. Hensikten er å åpne for konkurranse mellom alle sykehus innenfor hele EØS området.

Ifølge en rapport fra Corporate Europe Observatory påvirker pengesterke lobbyinteresser EUs politikk. I perioden 2011 til 2020 ga EU kommisjonen spesielt råd om helsereformer for kostnadseffektivitet eller direkte kutt, noe som flere land har fulgt. Helsereformer i hele Europa har medført underbemanning og redusert antall sengeplasser. Konsekvensen av private sykehus har også gitt en reduksjon i intensivsengeplasser nettopp fordi de er mindre lønnsomme. Også private helsehjem kommer dårlig ut i denne rapporten siden de har holdt kostnadene nede med færre ansatte, dårligere betalt, manglende opplæring og manglende pensjonsrettigheter med reduserte sosiale kostnader. Spesielt under COVID-19 har «EUs pålegg om å kutte offentlige utgifter ved å privatisere helseforetak og pleiehjem, medført katastrofale effekter …» sies det i rapporten.

Nå vil EU fortsette prosessen med å overføre mere makt fra medlemslandene med EUs helseunion på lik linje med ACER og andre myndighetsoverføringer vi har sett de siste 20 årene. Norge vil få EUs helsedirektiv til behandling i Stortinget. Er det flertall for helseunionen blant våre politiske representanter, ja da blir ytterligere myndighet overført til Europa gjennom EØS.

Det er snart valg. Senterpartiet ønsker at våre etterkommere skal ha et samfunn hvor vi selv avgjør hvordan vi velger vårt helsesystem.

Senterpartiet ønsker ikke å bli innlemmet i EUs nye helseunion hvor europeere bestemmer organiseringen av Norsk helsevesen. Vi ønsker ikke at vårt helsevesen skal overlates til private aktører, EU eller det frie markedet. Senterpartiet vil ha et offentlig helsevesen forankret i et folkedemokrati hvor folket selv er med å bestemme til det beste for hele Norge.

Mer fra: Debatt