Debatt

«Det er ikke store valgmuligheter innbyggerne i Moss får, for hvordan de ønsker å bo i framtiden»

I Moss Avis ser vi at administrasjonen i Moss kommune ved flere anledninger etterlyser tomter til framtidig variert bebyggelse. Vi i Høyre ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at i vårt forslag til ny arealplan for Moss kommune la inn flere mindre områder for mulig framtidig småhusbebyggelse. Men disse forslagene ble av flertallet dessverre ikke tatt inn i planen!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er derfor et paradoks at kommunen allerede nå må gå ut i avisen å etterlyse ledige tomter!

Sist ute i Moss Avis 8. juni 2021, etterlyste man tomter til variert bebyggelse, da det ikke er særlig godt dekket i den nye arealplanen. De fleste utbyggingsområder skal ha høy utnyttelsesgrad og det planlegges for blokker i flere etasjer. Dette betyr at det, i stor grad, satses på leiligheter opp til ca. 70 kvadratmeter med forholdsvis høye priser. Det er planlagt for kun 50 nye eneboligtomter fram til 2030! Det er derfor ikke store valgmuligheter innbyggerne i Moss får, for hvordan de ønsker å bo i framtiden.

I disse pandemitider kommer det tydelig fram at familier ønsker seg større boligareal med tanke både på hjemmekontor og karantene. Vi opplever at familier ønsker å flytte ut av byer og boområder med tett bebyggelse og små boligarealer til hus i landlige omgivelser, og med bakkekontakt.

Høyre la inn i arealplanen forslag på områder både på Kambo, Halmstad, Vang og Larkollen. Disse områdene kunne dekket behovet for differensiert småhusbebyggelse fram til 2030 i samarbeid med kommunen. Ingen av disse arealene som Høyre foreslo berørte dyrket mark, og alle områdene hadde gangavstand til skole og gode muligheter for å utvikle offentlig kommunikasjon.

Det burde være fornuftig, sett i lys av pandemien, å revidere arealplanen for perioden fram til 2030, da mange mennesker nå har endret fokus på hva som er viktig i livet. Det ble av posisjonen hevdet at behovet for eneboliger ville bli dekket av salg av eksisterende boliger. Det man imidlertid kan se konturene av i dag er at fullt brukbare eneboliger selges, rives for oppføring av nye boliger på tomtene. Dette kan verken være å se på som særlig miljøvennlig på samme tid som kun et fåtall innbyggere får mulighet for anskaffelse av egen, eiet bolig. Slik vi oppfatter folks ønsker om boliger og boformer tror ikke vi at dette behovet kan dekkes på denne måten. På samme tid er denne politikken med på å ytterligere øke prisene på eneboligene i Mosseområdet.

Bildet for behov av tomter til småhusbebyggelse har snudd. Dette bør politikerne nå erkjenne, og vi i Høyre håper at man kan revidere planen, og legge inne arealer som også kan dekke behovet for småhus.