Debatt

Ikke noe å vente på!

Visste du at det foregår et spennende prøveprosjekt i deler av kommunen? Høsten 2020 ble det etablert et brukerråd for pårørende og brukere av hjemmesykepleien for «gamle» Rygge kommune, samt Melløs.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forventningene var store da kommunen nylig skulle legge fram forslag til mandat for brukerråd. Men vi oppdaget at «mandat for brukerråd» ikke gjaldt for vårt brukerråd. Et brukerråd for dem som mottar kommunale helsetjenester i hjemmet. Kommunen visste om oss, da vi hadde spilt inn forslag til mandat. Kommunens nye mandatforslag gjelder nemlig kun for sykehjem og omsorgsboliger.

I ettertid har vi hørt signaler fra kommuneadministrasjon om at dette betyr slett ikke at brukerråd for hjemmebaserte tjenester ikke er ønsket. Men at man begynner med sykehjem og omsorgsboliger først i ett år (flere steder har dette allerede). Dette mener vi er unødvendig defensivt.

Hjemmeboende med behov for hjemmesykepleie og praktisk bistand: Kan du tenke deg et mer uoversiktlig tjenesteområde? Ansatte som kjører hit og dit, brukerne bor alle ulike steder – og det er ingen eller liten kontakt verken brukerne eller pårørende imellom. Skal man ta opp noe så er man bare seg selv. I skolene har de FAU, hvor man representerer et klassetrinn med kjente fjes man møter på foreldremøter og navnelister på elevene. I et skolebygg med ansatte på stedet. Brukerråd på sykehjem og omsorgsboliger har også et fysisk bygg, og ansatte på stedet. Vi ønsker å bidra til en god og trygg dialog og mener at et brukerråd for de hjemmeboende kan være en viktig arena for å ta opp felles anliggende temaer. I vårt brukerråd har vi bl.a. tatt til orde for å få færre ansatte innom per bruker. Dette er den største frustrasjonen vi hittil har fanget opp ute hos brukeren blant hjemmeboende. Og vi er slett ikke noe «syteklubb», men fremoverlente og konstruktive på å se hvordan tjenesten kan utvikles til det bedre. Med brukere og pårørende i fokus.

Politikere og kommuneadministrasjon legger opp til at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Med stadig flere eldre, som også lever lengre, med stadig mer komplekst sykdomsbilde, er det til tider ganske så omfattende helsetjenester som leveres der ute i mossehjemmene. Mye er basert på alle de «stille heltene» av noen pårørende, som er helt avgjørende for at dette kan fungere. Og dette er ikke utelukkende en eldresak. Det er mange andre som også trenger tjenester i hjemmet. Visste du at enhet hjemmetjenester er den «største» enheten innen kommunalområdet Helse og Mestring? Regnskapet for 2020 sier 464 millioner for enhet hjemmetjenester (av totalt 1 milliard som brukes innen Helse og Mestring). Mer enn 600 årsverk er knyttet til tjenesten, fordelt på 1000 ansatte i kommunen. Så det er ikke en liten avkrok vi snakker om.

Kommunen har også nylig lagt fram en egen lokal pårørendestrategi. Det nevnes der at kommunen skal jobbe for at de pårørende skal involveres med henblikk på å utvikle tjenestene og møteplasser for jevnlig dialog/samhandling. Det er jo bra å se den lokale strategien vektlegger at pårørende skal bli hørt og få mulighet til medvirkning. Moss kommune er faktisk forpliktet til å legge til rette for brukerråd og pårørendedeltakelse. Dette kan man finne bl.a. i Pårørendeveilederen til Helsedirektoratet, pkt. 2.1.: «Plikt til pårørendeinvolvering og støtte» og under pkt. 4.1.: «Dialog med pårørende». Dette finner vi også igjen til fulle i den nasjonale pårørendestrategien, som kom i desember 2020. Så fokus på brukerråd er helt i tråd med tiden. Brukerråd for hjemmebaserte tjenester er fremoverlent og fremtiden.

Så har saken om brukerråd fått ytterligere en ny vending for akkurat vår del – vi har grunn til å tro at vårt pilotprosjekt kan fortsette. Vi håper andre geografiske områder i kommunen får den samme muligheten for brukerråd innenfor hjemmebaserte tjenester. Og la brukerrådene også innbefatte praktisk bistand/hjemmehjelp. Per nå er vi brukerråd for kun hjemmesykepleie. For brukerne der ute som mottar kommunale tjenester i hjemmet blir nok disse to områdene i praksis sett under ett.

Så blir det en jobb å lage et mandatsforslag sammen med kommunen som er bedre tilpasset til vår type virksomhet i hjemmebaserte tjenester. Vi synes også å se at kommunens mandatsforslag som skal behandles nå har en slagside hvor bruker/pårørende ikke får den plass de bør ha. F.eks. så kan det sitte 4 fra kommunen i brukerrådet og bare 2 fra bruker/pårørende. Vi fra pårørende- og brukersiden ønsker et mandat som gir mulighet til å være aktive medspillere i samskaping om kommunens tjenestetilbud. Det tror vi også kan bidra til større rekruttering inn i brukerråd, som kommunen har slitt med tidligere.

Sats på brukerråd i hjemmebaserte tjenester også nå, med et godt mandat!