Debatt

Fortsett presset for Riksvei 19

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

LEDER: Det er lov å glede seg over at samferdselsminister Knut Arild Hareide varsler at nye riksvei 19 gjennom Moss skal påbegynnes i løpet den første seksårs perioden av Nasjonal Transportplan (NTP). Men vi skal også huske på at det i verste fall kan bety at første spadestikk ikke blir tatt før i 2028.

For få år siden var det et krav fra Mossepolitikene at bygging av ny RV19 og bygging av ny togtrasé skulle gjennomføres parallelt. Hvis det hadde skjedd, ville den nye veistrekningen sannsynligvis vært ferdig i 2025.

Dette minner om den gang i 1981 da regjeringen Brundtland gikk inn for å innføre en femte ferieuke i Norge. Mange gledet seg til en slik ekstra ferieuke, men av ulike årsaker ble det i stedet innført kun en ekstra feriedag. Den ble hausset opp til noe positivt, og fikk navnet Grodagen. Dermed ble folk glade for Grodagen, og glemte at de faktisk ble fratatt fire feriedager.

Ordfører Hanne Tollerud tror at den tverrpolitiske enigheten om riksvei 19 har vært en suksessfaktor overfor Samferdselsdepartementet. Nå er det viktig å vise at det fortsatt gjenstår en viktig jobb. Nemlig å presse på departementet for å komme i gang så tidlig som mulig i den kommende seksårs perioden. Ingenting tyder på at trafikkaoset i Moss blir mindre i de kommende årene.

Med all turbulensen omkring trafikkproblemene i Moss, er det forståelig at meldingen fra statsråd Hareide blir tatt godt imot. Det blir satt av fire milliarder kroner til veisatsingen, og det ligger et klart premiss til grunn fra statsråd Hareides side: Værne Kloster landskapsvernområde skal ikke berøres.

Det er positivt. Nå er også grunnforholdene i Moss langt bedre kartlagt enn den gang plasseringen av den nye togstasjonen ble bestemt. Det betyr at Statens Vegvesen ikke bør bruke så veldig lang tid på å bestemme seg for et trasévalg. De mest aktuelle trasévalgene er:

• Tunnel fra Kransen i Moss sentrum til Storebaug på E6.

• Tunnel fra Kleberget til Årvoll.

• En veistrekning som legges nær dagens RV19 i Moss sentrum, med tunnel eller kulvert fra Kransen til Mosseporten.

Dette er veitraseer som er foreslått av Statens Vegvesen, og som også har vært på ekstern kvalitetssikring. Ferjestrekningen Moss-Horten er en viktig del av riksvei 19, og det er naturlig å se plassering av nytt ferjeleie i sammenheng med riksvei 19-byggingen. Ut fra dagens forutsetninger ville det være naturlig at ferjeleiet flyttes til Kleberget, og at nye RV19 bygges i tunnel fra Kleberget til Årvoll.

Nå er det viktig å vise at det fortsatt gjenstår en viktig jobb. Nemlig å presse på departementet for å komme i gang så tidlig som mulig i den kommende seksårs perioden.

—