Debatt

Ja til Østfold – Nei til Viken

Vi er stolte østfoldinger som er glade i fylket vårt. Vårt standpunkt om å oppløse Viken handler derimot ikke om følelser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det handler om at Viken som geografisk enhet er en dårlig ramme for folkestyre, gode tjenester nær folk og at vi i Østfold blir sett og hele fylket tas i bruk. Østfold Senterparti har derfor nok en gang slått fast at Viken skal oppløses. Vi er klare til kamp for hele Østfold.

Flere meningsmålinger har vist stor folkelig motstand mot Viken, og Senterpartiet store fremgang ved fylkestingsvalget i 2019, var også et kraftig signal fra innbyggerne om at Viken var og er en svært dårlig løsning. Tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold ble gjort på tross av tre klare vedtak i de tre fylkestingene om å fortsette på egen kjøl. Viken er derfor en konstruksjon uten folkelig og demokratisk legitimitet. Den regionale inndelingen på Østlandet har aldri vært sammenfallende med dagens Viken. De tre fylkene utgjør ikke en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion og er heller ikke et naturlig geografisk og historisk fellesskap. De siste dagers smitteutvikling og nedstengning i hele Viken illustrerer dessuten godt hvorfor dette er en uegnet administrativ enhet.

Frem til oppløsningen av Viken er et faktum, vil Senterpartiet sørge for ansvarlig styring, et godt og nært tjenestetilbud og utvikling i hele fylket. Samtidig vil vi jobbe for at de tre fylkeskommunene i minst mulig grad bryter ned gamle strukturer og smeltes sammen. Det påligger et eventuelt nytt stortingsflertall å sikre nødvendige økonomiske rammer for å gjennomføre gjenopprettelsen av de gamle fylkene.

Når Senterpartiet når sitt mål om å oppløse Viken, vil vi fortsette arbeidet for å styrke fylkene som et folkevalgt beslutningsorgan. Senterpartiet vil blant annet skrote Helseforetaksloven og går inn for at folkevalgte fra fylkestingene sitter i sykehusstyrene. De få oppgavene fylkene har fått i forbindelse med regionreformen har ikke styrket fylkene som folkevalgt beslutningsorgan, stikk i strid med regjeringens uttalte mål med reformen. Med nye oppgaver må det følge med nok penger for at jobben skal gjøres, noe regionreformens foreldre, regjeringen, ikke har gjort.

Mer fra: Debatt