Debatt

Bruk Rygge luftstasjon til forsvar og beredskap, ikke F-35 kampfly

Plassering av anlegg for testing og vedlikehold av flymotorer til F-35 kampfly på Rygge flystasjon, øker faren for at Mosseregionen kan bli angrepsmål i en tilspisset internasjonal situasjon.

F-35A kampfly landet for første gang på Luftforsvarets base Rygge, 17 september 2019
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Øyvind E. Hansen (Rødt), medlem i Plan, bygg og teknisk utvalg


Plan, bygg og teknisk utvalg i Moss har til behandling sak om detaljregulering av anlegg på Rygge militære flystasjon for vedlikehold og testing av flymotorer til nye F-35 kampfly. En godkjenning av reguleringsplanen, i det som er politisk førstegangsbehandling av saken i nye Moss, vil bety at Mosseregionen få en framskutt posisjon i USAs og NATOs militære strategi, med potensielt store konsekvenser for regionen. F-35 kampflyene er primært laget for å kunne gjennomføre offensive operasjoner, ikke for å styrke det norske forsvarets evne til å overvåke og verne norsk luftrom og territorium. Plassering av anlegg for testing og vedlikehold av flymotorer til F-35 kampfly på Rygge flystasjon, øker faren for at Mosseregionen kan bli angrepsmål i en tilspisset internasjonal situasjon.
 
Bakgrunnen for saken er at Luftforsvaret, i forbindelse med anskaffelse av de nye kampflyene, har inngått avtale om vedlikehold med Kongsberg Aviation Maintenance Services SF (KAMS), som er i ferd med å etablere motorverksted og tilhørende motortestanlegg på den militære delen av Rygge flystasjon. Det er skilt ut en eiendom til dette formålet (gbnr. 1/238), hvor KAMS allerede har oppført nytt verkstedbygg (gbnr. 1/238). Tidligere Rygge kommune åpnet for at brukstillatelse for bygget vil kunne bli gitt etter at detaljregulering er fremmet og vedtatt, og ga også rammetillatelse til tilhørende motortestanlegg (8.11.2019).  
 
Dette er en sak som er altfor viktig til at Moss bare skal overta vedtak fra gamle Rygge kommune, uten at det øverste politiske organet i nye Moss kommune, kommunestyret, skal få saken til full politisk gjennomgang og vurdering.
 
Valget av F-35 kampfly til erstatning for dagens F-16 har vært og er høyst omdiskutert, fordi det binder oss til en uforutsigbar amerikansk utenrikspolitikk, som ikke nødvendigvis er i Norges interesse, og fordi flyene som i utgangspunktet var svært dyre, har blitt enda dyrere etter at kjøpskontrakten ble inngått. I den sist oppdaterte beregningen som er tilgjengelig på regjeringen.no  er innkjøpsprisen for i alt 52 kampfly på 82,6 milliarder kroner, altså, bortimot 1,6 milliarder per fly, og levetidskostnadene (drift og vedlikehold) fram til 2054 på 276 milliarder, som til sammen betyr en total kostnad for skattebetalerne på 358,6 milliarder i nåverdi, altså, 6,9 milliarder per fly.
 
Rødt har i Stortinget tatt til orde for å si opp kjøpsavtalen for de 28 flyene som ennå ikke er levert. Slik kan vi unngå å binde oss ytterligere til et fly som er mer tilpasset en offensiv amerikansk «out of area»-strategi enn norske interesser av å forsvare eget territorium. Flyene har først og fremst offensive egenskaper, noe blant annet høytstående general i det amerikanske luftforsvaret, Michael Hostage, har slått fast, og bakkeanlegg for flyrelatert aktivitet vil derfor være et opplagt angrepsmål. Ikke minst vil en framforhandlet oppsigelse begrense de samlede kostnadene F-35 flyene påfører Norge, kostnader som vil gå utover de andre delene av Forsvaret, og dermed forsvarsevnen.
 
Det har vært mye hemmelighold rundt kampflysaken, og Rødts representant på Stortinget, Bjørnar Moxnes, har i lengre tid arbeidet for større åpenhet, og har rettet hard kritikk mot regjeringa for at den valgte å hemmeligholde fjorårets kritiske rapport fra Riksrevisjonen. En tilsvarende rapport fra amerikansk riksrevisjon, som er offentlig tilgjengelig, avdekker store forsinkelser, reservedeler som går i stykker og et vedlikeholdssystem som ikke fungerer, med potensielt store ekstrakostnader til følge. Det var en seier for økt åpenhet da Rødt i mai i år fikk et enstemmig Stortinget med på å vedta to forslag som kan gi mer offentlighet rundt forsvars- og utenrikspolitikken.
 
Å si ja til etablering av anlegg for vedlikehold og testing av flymotorer til nye F-35, som er et offensivt kampfly, er å si ja til mye mer, nemlig, at Mosseregionen utsettes for betydelig økt risiko i en tilspisset internasjonal situasjon.  
 
Rødt går imot Kommunedirektørens forslag om å vedta detaljreguleringsplan for test- og vedlikeholdsanlegg for F-35 kampfly på Rygge flystasjon. Saken må behandles i kommunestyret, slik at nye Moss kommune på selvstendig grunnlag kan gjøre en full politisk gjennomgang av en sak som har store konsekvenser ikke bare for landets forsvarsevne, men også for sikkerheten i Mosseregionen.  
 
Samtidig oppfordrer vi de andre partiene i Moss til å jobbe mot sine stortingsrepresentanter for å få opphevet kjøpet av de 28 resterende F-35 flyene, og utvikle Rygge flystasjon til å bli et senter for det viktige arbeidet som må gjøres i årene framover med å styrke landets forsvar og beredskap. Sikkerheten, i Mosseregionen og nasjonalt, vil være tjent med at vi ivaretar både forsvarets evne til faktisk å utøve forsvar, og samfunnets evne til å takle økende utfordringer knyttet til klimaendringer, pandemier og selvforsyning.