Debatt

Burde BBM skamme seg?

Mange politikere fortrenger BBMs budskap. Det er visst pinlig å følge med på oss som vil ha gjennomførbare løsninger på vei og bane gjennom Moss innen rimelig tid.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jonathan Parker, Pia Eva Irene Reier, Wenche Christiansen, John Bilek, Florian Sperr og Per Arne Thomassen
Styret i Bedre Byutvikling Moss (BBM)

Siden 2016 har Bedre Byutvikling Moss kommet med overveldende mange bevis for at alternativer til dobbeltspor må utredes. Vi har vist til saksbehandlingsfeil og at vedtatt dobbeltspor hindrer Rv19, ødelegger utviklingsmuligheter fra havna til Ryggegrensen, er ekstremt risikofylt, er for dyr, gir dårlige løsninger for toghensetting og deponi og heller ikke innfrir EUs minimumskrav til banen.

Vi har også kommet med en rekke realistiske alternativer som burde vært utredet. BBMs jernbanekonsulent i Norsk Bane as har også vist at det finnes en løsning som er bedre for byen, nasjonen og EUs transportnett. Utredningen er supplert med en mulighetsstudie som viser fordelene som følger med en stasjon på Myra. Alternativene til BBM er dokumentert med innlegg, bilder, albums, filmer, animasjoner og lenker. Vi mener at en pause er nødvendig for å finne fram til gjennomførbare løsninger på vei og bane gjennom Moss innen rimelig tid.

Vår advokat har dokumentert fem grove saksbehandlingsfeil som, hver for seg eller samlet, utgjør uforsvarlig forvaltning og et ugyldig reguleringsvedtak. Blant annet vises til Bane NORs sterke anbefaling om å ikke utrede alternativer til alternativ 2B under sluttbehandling av planprogram. Det ble påstått at Bane NORs eneste aktuelle alternativ (2C) var utelukket og ikke egnet for konsekvensutredning.

Den 16. juni 2017 bekrefter prosjektleder Rasmussen noe helt annet i Om trasevalg og veien videre, i Moss Avis. Han skriver følgende om utredningen av alt 2C:

«Prosjektet har i perioden fra 2015 til i dag, gjennomført en rekke geotekniske undersøkelser for å kunne prosjektere dobbeltsporet i tunnel under sentrum. Disse undersøkelsene viser at grunnforholdene er så utfordrende at det vil være svært vanskelig å etablere en 1000 meter lang stasjon med tilhørende stasjonshall under bakken sentralt i Moss. En evt. stasjon under bakken i dette området vil, på grunn av mangel på fjell og overdekning, medføre at store deler av byen måtte graves opp.»  

Var alternativ 2C aktuelt likevel? Hvorfor fikk ingen vite om dette før alternativ 2B ble valgt? Hva ble undersøkt og hva var konsekvensene av alternativene som ble vurdert for Moss og storsamfunnet? Hvorfor skulle dette skjules?

BBM konkluderer: Det var påkrevet å oppdatere alternativene fra 1993 grunnet nye forhold og nye lovpålagte temaer som klimautslipp og naturmangfold. Bane NOR underslo høringsinnspillforslaget med en stasjon i dagen på Verket eller under Myra og med trasé direkte til Såstad. Bane NOR skulle ha konsekvensutredet alt. 2C, som ble vurdert bedre enn alt. 2B på gjennomkjøringshastighet, men gjorde det ikke.

BBM har laget en skisse som viser at en variant av alt. 2C var mulig uten rivning av sentrum (se under).

BBMs alternativ 2E gir enda raskere gjennomkjøring enn alt. 2C, og bygger på geodata fra 2015. Stasjonsplassering i fjell under Sparebank 1 gir mye mindre riving og bedre overdekning. Adkomsten og parkering plasseres mellom Sparebank 1 og Skoggata. Bergtunnelen kan krysse under rv 19 nord for Høienhald og unngår dype kulverter i løsmasse og rivning av Nyquistbyen. Ble dette vurdert?

Mange politikere fortrenger BBMs budskap. Det er visst pinlig å følge med på oss som vil ha gjennomførbare løsninger på vei og bane gjennom Moss innen rimelig tid. BBMs støttespillere påføres skyldfølelser og blir passive eller søker anonymitet. Situasjonen minner litt om overkjøring av legen som påpekte at det var best å vaske hendene etter obduksjoner. Han fikk til en 90 prosents reduksjon i dødelighet i fødestuen som han var ansvarlig for i 1848, men ble sagt opp året etter. Til slutt ble han mobbet til sinnsykehuset og ikke anerkjent før etter sin død. I dag er flere læreanstalter oppkalt etter Semmelweis.

Semmelweis telte kun takknemlige familier på sitt lag. BBM har cirka 230 medlemmer og et ukjent antall andre som støtter oss. Vi ønsker flere med rak rygg på vårt lag! Vi har ingenting å skamme oss over.

Mer fra: Debatt