Debatt

Om samferdselsdepartementets forlis i Moss. Finnes fortsatt alternativer?

I Moss vil Samferdselsdepartementet overgå Helge Ingstad-forliset med glans.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jonathan Parker
Leder av Bedre Byutvikling Moss

I ett år har Bedre Byutvikling Moss opplyst om hvordan en total mangel på samordning på helhetlige samferdselstiltak gjennom Østfold har rammet Moss. 11 brev er ubesvart. Vi er særlig oppgitte over manglende vurderinger av realistiske alternativer. Livsløpsutredninger av klimakonsekvensene av tiltakene mangler. Dette er i strid med Norges konsekvensutredningsforskrift fra 2009 og EU direktiv 2011/92. Ifølge Veritas er grunnforholdene dårlig utredet.

Pågående EU transportkorridorutredning initiert av kommunene i Bohuslän i samarbeid med Regionråd for Nedre Glomma, har som mål å knytte sammen vekstområdene og havnene på begge sider av grensen. Dette vil medføre en ny bane øst for Moss og vest for Vansjø. I så fall blir den planlagte dobbeltsporinvesteringen i Moss sentrum med prisramme 12,3 mrd kroner bortkastet. I Moss vil Samferdselsdepartementet overgå Helge Ingstad-forliset med glans!

En transportkorridor krever en hybridbane med forbikjøringsmuligheter for forskjellige togkategorier. Banen skal helst knyttes til sentrumsnære stasjoner. Vi bestilte en utredning fra Norsk Bane i 2017 som viste at Myraalternativet er en mulig løsning i Moss. Kostnadsberegningen ga en prisramme på 5,6 mrd kroner +/-40%.

Samtidig finnes et tredje alternativ til vedtatte dobbeltspor. Muligheten for alternativet oppsto etter nedleggingen av Peterson papirfabrikk i 2013, men Norsk Bane utelukket dette i 2017 ut fra gjeldende planer om en rask utbygging på Verket. Nå er de fleste industribygg som lå i veien revet, men transformasjonen av området er fortsatt begrenset til tomtens sydvestre hjørne. Vårt forslag berører kun et rivningsklart industribygg i tomtens nordvestre hjørne. To små fredede trehus må flyttes.

BBMs tredje banealternativ foreslås knyttet til enden av dagens dobbeltspor ved Sandbukta og ført over Verket og videre til Såstad i samme trase som lansert av Norsk Bane i 2017. SVV har også lansert Årvolltraséen for Rv19 - alternativ 5. Stasjonen foreslås plassert i en utsprengt grøft i fjellet ved Verket. Traséen kan føres i bergtunnel under tilbygget til Konventionsgården og under Mosseelva øst for Storebro. Traséen videre innebærer to korte løsmassekulverter, fra Politihuset til Wellhavens gate og en sydvest for Øre båthavn.

Denne traséen gir få geotekniske utfordringer og blir vesentlig kortere enn både vedtatte dobbeltspor og Myraalternativet. Den totale lengde på tunneler (inkludert løsmassetunneler) er redusert til 5 km. Byggekostnadene blir vesentlige lavere enn Myraalternativet – dvs under halvparten av prisrammen for vedtatte dobbeltspor. I tillegg nevnes mulighet for inntjening på investeringene på eiendommene som er innløst ved Moss havn.

Moss sentrum og Verket er allerede regulert til bolig og næringsformål med tomteutnyttelse på mellom 250 og 500%. En sentrumsnær stasjon har mye større muligheter for rask knutepunktutvikling enn en stasjon ved Moss havn. Foreslåtte stasjon vil ligge vesentlig under dagens terreng og vil derfor ikke hindre utbyggingen. Stasjonsområdet kan eventuelt også byutvikles til bolig og næringsformål som vist på BBMs Myraalternativ.  Foreslåtte trasé har ingen bratte kurver/stigninger og stasjonen kan også enkelt kobles til fremtidig nordgående gods- og høyhastighetsbane langs E6.

Vi vil gjenta vår anmodning om at tiden fram til tingrettssaken den 31. mars benyttes til å utrede aktuelle alternativer til vedtatte dobbeltspor gjennom Moss. Klimakonsekvenser og inntekter for alle alternativene bør vurderes opp mot kostnadene.

Sekundært bes om at det øves press på Bane NOR for å sikre mulighet for en veitunnel i fjell under planlagte bane ved Høienhald som lovet av statsråd Ketil Solvik Olsen i Moss Avis sommer 2018. Ifølge SVV er det dette som kan gi en god løsning på Rv19 (alternativ 5) fra Årvoll til Kanalen.

Mer fra: Debatt