Annonse
Halvard Sand (t.v.) fra KrF og Joakim Sveli (V) sto sammen i avstemningen om sykehjem i Moss. Dermed brøt de med det fasttømrede samarbeidet i den borgerlige leiren.

Borgerlig sprekk om sykehjem i Moss

Anne Bramo (Frp) fikk bare med seg Høyre da hun foreslo at Moss kommune ikke skal rekommunalisere de private sykehjemmene. De to andre opposisjonspartiene, Venstre og KrF, fant hverandre i et forslag om at drift og tjenesteyting ved de private sykehjemmene må evalueres grundig før det blir tatt en endelig beslutning.

Annonse
Moss

Av Paul Norberg

Siden kommunevalget i 2015 har H, Frp, KrF og Venstre stått sammen i de fleste politiske saker som har vært fremmet i formannskap og bystyre. Etter at MDG skiftet side i februar i år, er det tegn som tyder på at samhørigheten på borgerlige side er i ferd med å slå sprekker.

I likhet med moderpartiet, som har påtatt seg en fri rolle i forhold til H+Frp-regjeringen, ser det ut til at Moss KrF stiller seg friere enn før til det blå-blå samarbeidet lokalt. Dette kom blant annet til uttrykk i debatten om privatiserte sykehjem.

 

Ideelle organisasjoner

Joakim Sveli (V) stilte et tilleggsforslag til rådmannens forslag om å ta en rekommunalisering til orientering. Sveli ønsket å evaluere drift, organisering og tjenesteform i de private sykehjemmene før det blir tatt en beslutning om at Skoggata Bo- og Servicesenter og Orkerød sykehjem skal tas tilbake til kommunen.

Han ønsket å få vite hvor mange av dagens ansatte som vil være med over i en kommunal sykehjemsdrift, og ønsket å rette oppmerksomheten mot brukerne og de pårørende ved sykehjemmene. Men han ville ikke slutte seg til det bastante forslaget fra Anne Bramo (Frp) om at Moss kommune ikke skal rekommunalisere sykehjemmene.

Halvard Sand (KrF) støttet Venstres forslag, og gjentok lokalpartiets tidligere standpunkt om at sykehjemmene helst bør drives av ideelle organisasjoner eller av det offentlige. Han var mer skeptisk til de store kommersielle selskapene.

– Slutt med sløsingen

Eirik Tveiten (Rødt) la vekt på at de ansatte må sikres gode pensjonsordninger og arbeidsforhold, og at det er viktig at kommunen har fullt innsyn i både faglige og økonomiske avvik i sykehjemsdriften. Han påpekte at det ikke er tilfelle med de private aktørene som drifter sykehjem og andre helsetjenester i Moss.

– Vi må sørge for at det ikke sløses med  offentlige penger, og kan ikke godta at noen styrtrike sykehjemsdriftere skal sikre seg store profitter av penger som er ment å brukes til helsetilbud.

Han fikk med seg både Ap, MDG og SV på sin argumentasjon. Flertallet for å rekommunalisere de private sykehjemmene er dermed klart befestet i formannskapet.

Kontraktsbrudd

Høyres Sissel Rundblad slo fast at kontraktsbrudd fra Norlandias side hjemler for konskevenser, men hun ville ikke være med på at sykehjemmene skal rekommunaliseres.

–  Det blir uansett feil å gjøre dette nå, bare to år før neste kommunevalg, og når vi skal slå oss sammen med Rygge kommune. Det er godt mulig at det blir et borgerlig flertall i 2019, og da kan det bli åpnet for ny konkurranseutsetting. En slik situasjon vil føre til uforutsigbarhet for de ansatte, pasientene og de pårørende, sa hun.

Og fikk raskt en replikk fra Shakeel Rehmaan (Ap):

– Det er flere som har tenkt å vinne kommunevalget i 2019, og dessuten tror jeg ikke Rygge har noen private sykehjem i dag, så bekymringen om sammenslåing med Rygge er nok ubegrunnet.

– Driver ikke med politikk

Rådmannen har utarbeidet en utredning om kostnader ved en rekommunalisering av sykehjemmene, og la inn følgende nøytrale innstilling:  "Konsekvensene av utredningen tas til orientering". Dette ble enstemmig vedtatt, selv om det ble hevdet at innstillingen kunne vært mer spesifikk rettet for å få til en rekommunalisering.

Til det repliserte rådmann Bente Hedum at administrasjonen ikke drev med politikk. Den videre behandlingen og konkretisering av forslag måtte derfor bli politikernes ansvar.

Før avstemningen om rådmannens innstilling, ble det stemt over Frps forslag om at ingen sykehjem skal rekommunaliseres. Dette fikk tre stemmer (H+Frp), mens tilleggsforslaget fra Venstre om en grundig evaluering fikk to stemmer (V+KrF).

Annonse