Annonse
Miljøutredninger gjort i området viser at disse strendene kan skade flere arter i området rundt Kongshavn.

Ber om at skjellstranden på Kongshavn fjernes

Miljøseksjonen i Moss kommune ber om at den ulovlig anlagte skjellstranden på Kongshavn fjernes, da utredninger viser at den er potensielt skadelig for rødlistede arter i området.

Annonse
Moss

I 2014 kjøpte fire Oslo-familier den tidligere Peterson-tomta Kongshavn på Jeløy. I sommer kom det frem at eierne hadde anlagt skjellstrand uten å søke Moss kommune om lov på forhånd, etter at en nabo reagerte og sendte en klage til kommunen.

Til Moss Avis sa eierne den gang at: "Vi har siden vi tok over Kongshavn for tre år siden, brukt mye tid og krefter på å rehabilitere og vedlikeholde eiendomsmassen og den store tomten. Vi har blant annet reparert kyststien som går gjennom området. På lik linje med vedlikeholdet av øvrig tomt, har vi vedlikeholdt eksisterende sandstrender. Dette er gjort med ønske om å holde området like fint som i sine glansdager. Utbedringen av strendene er gjort i god tro."

Moss kommune har, ifølge teknisk sjef Jens Terkelsen, opprettet en tilsynssak. Miljøseksjonen i kommunen har nå konkludert med at sanden bør fjernes av miljøhensyn, såfremt den kan fjernes uten ytterligere skade på miljøet.

Denne konklusjonen skal tas med i vurderingen når saken omsider skal opp i Teknisk etat, og dersom miljøseksjonens utredninger tas til etterretning, vil eierne måtte fjerne sanden. Terkelsen, som for tiden er på ferie, kan ikke si noe om når saken skal behandles, og det er ikke sikkert at saken blir behandlet under det førstkommende møtet.

Ber om at den fjernes

I rapporten, som er skrevet av saksbehandler Frank Ivar Hansen, samt Knut Bjørndalen som er sjef for miljøseksjonen i Moss kommune, anbefales det at sanden fjernes.

"Det er svært uheldig at det har blitt lagt ut hvit skjellsand uten at det er foretatt konsekvensanalyser på forhånd I henhold til naturmangfoldloven. Det er ikke foretatt vurderinger av mulige påvirkninger av naturmiljøet i forbindelse med påfylling av den hvite skjellsanden. Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid (...).  Noe er avhengig av vær og strømforhold, men med stor sannsynlighet vil store deler av sanden som er påfylt bli utvasket og masser kan bli forflyttet til tang og ålegressenger i nærheten. Det er stor usikkerhet rundt mulige påvirkninger tiltaket vil ha for miljøet på stranden og hva utvasking kan forårsake negativt i sjøen lenger ut fra stranden. Med bakgrunn i naturmangfoldlovens § 9 ”føre – var - prinsipp” bør den hvite skjellsanden fjernes forutsatt at dette kan utføres uten skade på miljøet. Det må foretas en grundig vurdering av mulige tiltak før de iverksettes." konkluderer de i rapporten.

De truede artene

Hansen og Bjørndalen trekker også frem artene som kan være truet av en anlagte stranden, som strekker seg fem meter opp på land og 10-20 meter ut i sjøen.

"I mange tilfeller er det bløtbunnsområder i strandsonen som dekkes til med skjellsand og slike steder er viktige oppvekstområder for mange marine arter, deriblant flere arter fisk. Spesielt viktig anses områder med ålegressvegetasjon. Når bunnvegetasjonen tildekkes, ødelegges den opprinnelige biologiske funksjonen til området for lang tid." skriver de.

Ålegress er en vernet art i Norge.

De to saksbehandlerne nevner også artene nikkesmelle, bukkebeinurt, strandkarse og fagerrogn, som truet av den anlagte stranden.

"Bukkebeinurt vokser i strandkant, grusstrand og har nasjonal interesse. Nikkesmelle, en rødlisteart som vokser på Østlandet, med spredte forekomster langs Sørlandskysten. Antallet nikkesmelle i landet synes å ha gått tilbake de siste årene. Fagerrogn har sin verdensutbredelse på spredte områder langs norskekysten fra Moss til Nord-Trøndelag og er en ansvarsart for Norge." skrives det i dokumentet.

Det har ikke lykkes Dagsavisen å komme i kontakt med Bjørn Ivar Hansen for utdypende kommentarer, og heller ikke med noen som skal behandle saken i Moss kommunes tekniske etat.

Kongshavns eiere, Robert Sollie og Per Christian Asplund, hadde ikke fått vite om konklusjonen som er fattet av utrederne da vi kontaktet dem, og de ønsker ikke å kommentere saken før de selv får informasjonen tilsendt av kommunen.

 

 

 

Annonse