Bekymret for myke trafikanter når nye Mossehallen skal bygges

– Opprustning av Mossehallen og Nesparken er flott, men jeg er bekymret for sikkerheten, siden gang- og sykkelveien også skal benyttes til bilkjøring. Det var Moss Venstres gruppeleder, Finn-Erik Blakstad, som uttrykte sin bekymring på denne måten i det forrige kommunestyremøtet.

Det er 50 år siden Mossehallen ble bygd, og det har lenge vært behov for en solid opprustning av både hallen og området rundt. Nå har kommunestyret vedtatt detaljreguleringsplanen, og det er i første rekke svømmehallen som blir fornyet. Det vil også komme et nytt tilbygg mot sør, der dagens parkeringsplass og snuplass ligger i dag. Utvidelsen av svømmehallen vil føre til at det må bygges en ny vei inn til Mossehallen. Det vil bli en vei for gående og syklende. Men denne veien vil også bli brukt av det som betegnes som nyttekjøretøy. Det gjelder biler for handikappede og kjøretøy som frakter utstyr og mennesker til hallen.

Svekker sikkerheten for barn

– Det er vedtatt at dette prosjektet skal bygges med høy miljøsertifisering. Men samtidig svekkes sikkerheten for de myke trafikantene når de må dele vei med biler og busser, sier Finn-Erik Blakstad.

– Hva slags løsning vil du ha?

– Det bør bygges en egen vei for kjøretøy, og den må skilles fra gang- og sykkelveien. Det er en slik løsning inn mot Nesparken i dag, og jeg er sikker på at dagens to veibaner kan oppgraderes, uten at det er nødvendig å la biler kjøre slalåm mellom barn som skal besøke hallen. Jeg regner med at det er økonomiske grunner til å velge en enkel løsning med en sammenblanding av biler, gående og syklister. Men vi må ikke saldere med ungenes sikkerhet, sier Finn-Erik Blakstad.

Bare møte- og talerett

Venstre er ikke representert i formannskapet, og det er formannskapet som i disse koronatider fungerer som kommunestyre. Derfor hadde Blakstad kun møte- og talerett på kommunestyremøtet. Han ønsket at behandlingen av reguleringsplanen for Mossehallen skulle utsettes, inntil spørsmålet om adkomstvei var utredet. Ingen andre representanter var villige til å stille seg bak Blakstads forslag, og dermed ble det ikke stemt over. Han fikk heller ikke anledning til å få sitt synspunkt inn som en protokolltilførsel.

– Kom brått på

MDG og Venstre har ofte stått sammen i saker som gjelder miljø og sikkerhet. Men i denne saken fikk ikke Venstre medhold fra noen partier.

– Hvorfor ville ikke MDG støtte Venstres utspill?

– Det kom litt brått på oss. Vi er naturligvis opptatt av god sikkerhet for gående og syklister som skal bruke Mossehallen. Men det er spørsmål om arealbruk. Og det er meningen at det også skal bli et attraktivt bruksmiljø langs vannkanten inn mot Nesparken. Det er mulig å løse adkomstspørsmålet ved å ha tidsbestemmelse for bruk av kjøretøy til og fra Mossehallen. Målet er at det skal bli minst mulig biltrafikk på denne adkomstveien, og vi ønsker ikke at barn skal bli kjørt helt fram til hallen, og bli hentet når de er ferdige. Det er meningen å bruke parkeringsplassen på Myra, sier Benedicte Lund (MDG).

– Bør utredes

Finn-Erik Blakstad fikk heller ingen støtte fra Moss Rødt.

– Ideen til Moss Venstre om å skille kjøreveien fra gang- og sykkelveien er god. Men da Finn-Erik Blakstad ønsket å utsette hele vedtaket om reguleringen for Mossehallen, for å få med en endring om veiplanene, så kunne vi ikke gå inn for hans forslag. Nå som reguleringsplanen er godkjent, skal planleggingen av selve byggingen starte opp. Da blir det mulig å komme med innspill. Og spørsmålet om sikkerheten på adkomstveien bør absolutt utredes, sier Eirik Tveiten (Rødt).

Han er svært fornøyd med at arbeidet for en ny og bedre Mossehall nå er kommet på skinner.

- Snublesteiner

– Men det er fortsatt noen snublesteiner på veien, sier han.

– Hvilke?

– Økonomien i prosjektet, Finansiell avklaring med Bane NOR om rømningstunnel for den nye jernbanetraseen og spørsmålet om parkeringsplasser. Det er først når planleggingen av selve bygget skyter fart at vi kan få en oversikt over kostnadene. I den vedtatte reguleringsplanen vil de 20 parkeringsplassene utenfor Mossehallen forsvinne. Det vil bli åtte parkeringsplasser som øremerkes personer med nedsatt funksjonsevne, og fire parkeringsplasser for drift av Mossehallen. Det er meningen å bruke Myra som parkeringsplass for dem som skal besøke Mossehallen. I dag er det 243 P-plasser her, men det antallet vil bli redusert en del. Slike ting må avklares i den kommende planleggingsfasen, sier Eirik Tveiten.