Aps oppvekstutvalg vil ha fritidsreform, men er uenig om lekser og barnetrygd

Fritidsaktiviteter rett etter skoletid med kommunalt lønnede trenere vil lette tidspresset i familiene og inkludere flere, mener Aps oppvekstutvalg.

En stor fritidsreform er ett av tiltakene som Arbeiderpartiets oppvekstutvalg mener bør bli en del av partiets nye politikk for barn og unge. Utvalget la fram sin innstilling torsdag. Forslagene skal behandles av landsmøtet i april.

– Arbeiderpartiet mener tiden er inne for å se på barns fritid med nye øyne. Vi ser at ungdommer dropper ut av organiserte aktiviteter og at kostnadene i barneidretten og kulturtilbud for barn er for høye. På en arena som skal samle barna våre, ser vi nå tydeligere sosial og kulturell ulikhet, heter det i innstilling.

Utvalget peker også på at mange familier opplever at tiden i hverdagen ikke strekker til med full jobb, henting, kjøring og ulike former for dugnader.

Fritidsreformen innebærer at flere fritidsaktiviteter utføres rett etter skoletid og at kommunene skal gå inn med lønnsmidler for å lønne ledere, trenere og instruktører, i samarbeid med frivilligheten. Det skal lette presset på foreldrene og gi flere mulighet til å være med, ifølge utvalget.

Utvalget ønsker også å innføre gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen for alle barn fra 1.–4. klasse.

Utvalget har forslag på en rekke områder, og dissenser på to – barnetrygd og lekser. Et mindretall ønsker å øke barnetrygden, mens flertallet heller vil bruke pengene på universelle velferdstjenester som barnehage, aktivitetsskole, gratis skolemat og utstyrsbibliotek fremfor kontantytelser.

Når det gjelder lekser ønsker et flertall i utvalget å avvikle hjemmelekser til fordel for skolelekser, slik at elevene blir mindre avhengig av foreldrenes forutsetninger. Et mindretall ønsker imidlertid at hjemmeleksene skal bestå, men at det skal innføres retningslinjer for omfanget av leksene.