Annonse
Fylkesmannen, fylkeskonservatoren og grunneierne skal nå samarbeide tett for å planlegge hva som skal gjøre av skjøtsels- og forvaltningsarbeid i det nyutvalgte kulturlandskapet rundt Værne Kloster. FOTO: PAUL NORBERG

450.000 kroner til Værne Kloster i 2017

Værne Kloster i Rygge er nylig blitt utvalgt som ett nytt kulturlandskap i Norge. Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskapene i norsk jordbruk.

Annonse
Moss

Og det følger penger med utvelgelsen.

– Det er bevilget 450.000 kroner for inneværende år, men det vil sannsynligvis bli mer de kommende årene, sier seniorrådgiver Kjersti Stenrød hos Fylkesmannen i Østfold.

Utvalgt i Østfold

Hun forteller at utvelgelsen ble gjort rett før sommerferien satte inn for fullt. Derfor er planleggingen for skjøtsels- og forvaltningsplan ikke kommet skikkelig i gang ennå. Men Fylkesmannen, fylkeskonservatoren og grunneierne skal nå samarbeide tett for å planlegge hva som skal gjøres i det nyutvalgte kulturlandskapet.

Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

– Værne Kloster tilfredsstiller fullt og helt de krav som settes til et kulturlandskapsområde. Vi ønsket å framheve et herregårdslandskap i Østfold, og da falt valget på Værne Kloster, som ble vårt prioriterte forslag, sier Stenrød.

Mange kulturminner

I begrunnelsen for utvelgelsen heter det: «Rundt herregårdslandskapet Værne Kloster ligger det store jorder. Den nordre delen preges av åkere, bygnings- og hageanlegg og alleer. I motsatt retning finner vi jordbrukslandskap med mindre eiendommer, bekkedrag, lunder og kantsoner. Lengst sør ligger indre del av Årefjorden med skogsområder i vest og nordvest. Totalområdet omfatter i tillegg jordbruksområdene rundt Rygge middelalderkirke og sørover til Botner, samt deler av Raet. Området avgrenses av Oslofjorden i vest, Vansjø i nord og større skogkledde koller mot Larkollen i sør. Området inneholder et bredt spenn av kulturminner og naturverdier. Man kan blant annet finne Johannitterklosteret fra slutten av 1100-tallet, steinalderboplasser, storgårder, dammer, hule eiker, gamle beitemarker med monumentale trær, sumpskog og flere kilometer med steingjerder.

Pilegrimsleden går gjennom området. Værne Kloster er en viktig representant for herregårdslandskap i Norge med en tydelig historisk karakter og mange turveier».

Gir fire millioner

Landbruks- og matdepartementet har tildelt fire millioner til de ti nye kulturlandskapene. Pengene skal brukes til vedlikehold og stell av landskapene.

– For å bevare Norges unike kulturlandskap er det avgjørende med jordbruk over hele landet, kunnskap om områdene og dyktige grunneiere. Det bidrar til å bevare kulturlandskapet vårt i mange år framover, sier statsråd Jon Georg Dale i en kommentar til den første utvelgelsen av nye kulturlandskap i jordbruket siden 2009.

Kjersti Stenrød forteller at Østfold kun har ett kulturlandskap fra fø: Bøensætre i Aremark, som utgjør et levende bilde av et typisk husmannsplassamfunn i skogsbygdene nær svenskegrensa fra perioden 1850–1950.

Annonse