Moss Dagblad

Mann dømt til forvaring etter å ha forgrepet seg på ni barn

Moss tingrett mener mannen kynisk utnyttet barna for å dekke egne seksuelle behov.

En mann i 30-årene fra Moss er dømt for overgrep mot ni barn fra mossedistriktet. Barna var 7 til 13 år på gjerningstidspunktet. Enkelte av dem skal ha blitt utsatt for grove voldtekter over lang tid, opptil flere ganger i uka.

Tre av barna tilhører mannens familie. Med unntak av ett barn, er samtlige gutter.

Til sammen har overgrepene skjedd over en periode på seks år.

– Samtlige forhold springer ut av tiltaltes kyniske bruk av unge gutter for å dekke egne seksuelle behov, konkluderer Moss tingrett i den ferske dommen mot mannen.

Minstetid på sju år

De dømte mannen til forvaring i ti år og seks måneder, med en minstetid på sju år. Dette er samme straff som aktor la ned påstand om.

Mannen må også betale erstatning til samtlige ni barn. Til sammen er dette beløpet på 1,33 millioner kroner.

Mannen har hele tiden erkjent straffskyld. Dette ga en strafferabatt på 30 prosent.

Vil trolig anke dommen

Sille Heidar, mannens forsvarer, er godt fornøyd med at strafferabatten ble satt til 30 prosent.

Forvaring var derimot noe mannen ønsket å unngå.

– Han har tatt betenkningstid, men det ligger i kortene at det vil komme en anke, sier Heidar.

En eventuell anke må i så fall fremsettes for retten innen to uker.

– Svak evne til å lese barn

Under rettssaken sa mannen at han ønsker behandling. Tingretten mener derimot en slik behandling ikke ville ha hjulpet nok til å hindre nye overgrep i fremtiden. Konklusjonen deres er at det er nærliggende fare for at mannen vil gjennomføre nye, alvorlige seksuallovbrudd – også etter endt soning.

En tidsbestemt fengselsstraff er dermed ikke tilstrekkelig av hensyn til samfunnsvernet, mener tingretten.

– Det er rettens inntrykk at tiltalte fortsatt forestiller seg at guttene nærmest var med på handlingene og at de i mange tilfeller tok initiativ. Det er for retten åpenbart at tiltalte har svak evne til å lese barn og deres følelser. Tiltalte manglende evne til å mentalisere, øker etter rettens syn klart risikoen for ytterligere overgrep også i fremtiden. Det vil kreve et betydelig arbeid å oppnå en slik evne. Retten vurderer det slik at dette ikke vil være mulig innenfor rammen av en ordinær fengselsstraff, skriver de i dommen.

Slet med å huske alle overgrepene

Terje Tørrisen, spesialist i psykiatri, og Arne Mathisen Guldvog, psykologspesialist, var de rettspsykiatriske sakkyndige i saken. Deres konklusjon er at mannen lider av pedofili.

Overgrepene var så omfattende og hyppige mot enkelte av barna, at de slet med å huske hvor ofte det skjedde. Også mannen selv slet med å huske alle episodene, fordi det var så mange barn og overgrep å forholde seg til.

Under politiets etterforskning dukket det opp ytterligere sju barn som mannen skal ha forgrepet seg på. Seks av sakene ble derimot henlagt fordi de var foreldede. Den siste saken ble henlagt på bevisets stilling. Mannen kommenterte ikke disse forholdene under rettssaken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: